Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ - Κωνσταντίνος Κούτουκας

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτή­των της, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία : ( α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας δ) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) και των αντιστοίχων Γραφείων των Τμημάτων πλην των εξαιρετέων, την ευθύνη και εποπτεία θα την ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος.

2. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία. (α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και αλλοδαπών β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέρι­μνας γ) Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Πιστοποίησης Διαδικασίας).

3. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.

4. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016.

5. Τη φροντίδα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσης οφειλών προς τον Δήμο.

6. Την υπογραφή πάσης φύσεως αδειών που εκδίδει το Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας, καθώς και όλων των αποφάσεων επιβολής προστίμων.

7. Τη φροντίδα τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία καταστη­μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουρ­γίας από το Δήμο.

8.Την υπογραφή των εγγράφων αρμοδιότητας του Γραφείου Προμηθειών & Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα:
Αποφάσεις Δημάρχου για :
- την έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών,

- την απευθείας ανάθεση προμηθειών και  εργασιών,

- την έγκριση πρακτικών πρόχειρων διαγωνισμών για κατακύρωση, κήρυξη αυτών άγονων ή επανάληψη τους,

- Συμβάσεις προμήθειας αγαθών και ανάθεσης εργασιών.

- Διακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών.

- Διαβιβαστικά για δημοσιοποίηση διαγωνισμών σε Εφημερίδες, ΦΕΚ, κ.τ.λ.

9. Την ευθύνη και εποπτεία δημοτικής αποθήκης υλικών.

10. Την παραλαβή πάσης φύσεως δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων κοινοποιού­μενων στο Δήμο.

11. Την υπογραφή όλων των εκδιδομένων από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσωπι­κού του Δήμου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποφάσεων που αφορούν την προϋπηρεσία, τις πάσης φύσεως άδειες, τις μισθολογικές προαγωγές, της τήρησης ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Δήμου.

12. Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινή­των προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.

13. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

14. Την έκδοση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων.

15. Την υπογραφή Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνος Κούτουκας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία

2392330005

anoik@thermaikos.gr
 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ - Κωνσταντίνος Κούτουκας

  Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία

  2392330005

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος - Χρήστος Βογιατζής

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία. (α) Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Τεχνικών "Εργων β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προ­στασίας και Δημόσιας Υγείας γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και Σηματοδότησης δ) Τμήμα Πολεοδομίας ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, της Δ/νσης και των Τμημάτων της και των αντιστοίχων Γραφείων των Τμημάτων πλην των εξαιρετέων, την ευθύνη και εποπτεία θα την ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος.

2. Την παρακολούθηση σύνταξης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

3. Την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών του Δήμου.

4. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική μέριμνα και τη διαχείριση των υλικών της Τ.Υ.

5. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονο­μική Επιτροπή) τη διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και διεθνών) καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν αναγκαίες απ’ ευθείας αναθέσεις, υπό τις προϋποθέ­σεις και με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των ως άνω οργά­νων και να εκδίδει, υπογράφει και δημοσιεύει τις αντίστοιχες διακηρύξεις ή προσκλή­σεις, τις πράξεις επανάληψης (όταν απαιτείται) και τις πράξεις κατακύρωσης των αντί­στοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών.

6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Χρήστος Βογιατζής

Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως

2313337600

atexn@thermaikos.gr
 • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος - Χρήστος Βογιατζής

  Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως

  2313337600

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - Παναγιώτης Τροκάνας

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισµού και των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νοµοθεσία και των αντιστοίχων Γραφείων των Τµηµάτων πλην των εξαιρετέων, η ευθύνη και εποπτεία θα ασκείται από άλλον (Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης).

2. Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών.

3. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς

4. Την εποπτεία, συντονισµό και οργάνωση για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου

5. Την εποπτεία, συντονισµό και οργάνωση για την τουριστική προβολή του ∆ήµου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

6. Την συνεργασία µε φορείς του ∆ήµου για το σχεδιασµό προγραµµάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του Τουρισµού και την αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών

7. Την εποπτεία και το σχεδιασµό για αδελφοποιήσεις πόλεων του εξωτερικού και την ανάπτυξη διεθνών διαδηµοτικών συνεργασιών σε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης

8. Την εποπτεία, συντονισµό και οργάνωση για τη συµµετοχή του ∆ήµου σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.

9. Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων που απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία µε τους σχεδιασµούς και τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.

10. Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους.

11. Την προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού,

12. Την εισήγηση για τη δηµιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών γυµναστηρίων, των δηµοτικών αθλητικών κέντρων και των δηµοτικών χώρων άθλησης,

13. Την οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του ∆ήµου µε αθλητικούς φορείς και αθλητικές οµάδες.

14. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δηµοτικών δοµών και νοµικών προσώπων (∆ΗΠΠΑΚΥΘ) που εφαρµόζουν προγράµµατα και δράσεις στους τοµείς του πολιτισµού και του αθλητισµού και Νέας Γενιάς.

15. Την εποπτεία και τον συντονισµό του Γραφείου Τουρισµού και των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νοµοθεσία.

16. Την τέλεση πολιτικών γάµων. 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση
Παναγιώτης Τροκάνας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία

 • Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - Παναγιώτης Τροκάνας

  Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης - Ιωσήφ Μισαλέμης

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης, και των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Δημοτικής Περιουσίας και των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του αν­θρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και δια­χείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

4. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρ­μόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.

5. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην ε­φαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνι­κών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

6. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματο- δοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λ.π.).

7. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Ιωσήφ Μισαλέμης

Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως, Τ.Κ. 57019, Περαία - Θεσσαλονίκη

6974034484

iosiftima@yahoo.gr
 • Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης - Ιωσήφ Μισαλέμης

  Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως, Τ.Κ. 57019, Περαία - Θεσσαλονίκη

  6974034484

Αντιδήμαρχος Πρασίνου - Κωνσταντίνος Μπάρμπας

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Πρασίνου και των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την εποπτεία και συντονισμό του Τμήματος Ανακύκλωσης και των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Την εποπτεία και συντονισμό του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνος Μπάρμπας

Κώστα Βάρναλη 2, 570 04 Νέα Μηχανιώνα

2392330323

2392330321

gr.perivallon@thermaikos.gr
 • Αντιδήμαρχος Πρασίνου - Κωνσταντίνος Μπάρμπας

  Κώστα Βάρναλη 2, 570 04 Νέα Μηχανιώνα

  2392330323
  2392330321

Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Σίμος Καψάλας

 

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών και G.I.S. (ΤΠΕ) και των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομο­θεσία.

2. Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

3. Την εποπτεία λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.

4. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.

5. Την εποπτεία και τον συντονισμό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδι­κασιών με την δημιουργία και λειτουργία Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών.

6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

7. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης ΚΕΠ και των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.[α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, β) Τμήμα Εσωτε­ρικής Ανταπόκρισης]

 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Σίμος Καψάλας

Καψαλάκειος πολιτιστική στέγη, πλατεία Παναγίας Φανερωμένης,

Ν. Μηχανιώνα  

Τ.Κ.57004

2392330363

politis@thermaikos.gr
 • Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Σίμος Καψάλας

  Καψαλάκειος πολιτιστική στέγη, πλατεία Παναγίας Φανερωμένης,

  Ν. Μηχανιώνα  

  Τ.Κ.57004

  2392330363

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων