ΠΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
Δήμος - Ενημέρωση

Πρόσκληση 30η 15-11-2017 ειδική (13/11/2017)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                 

Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Περαία,   10.11.2017

Αριθ. Πρωτ.: -25.010 -

 

 

Προς :

  1. κ. Γιάννη Μαυρομάτη

Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού

 

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              30ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

                                               ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. ..........................................................................., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, να προσέλθει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 15η του μηνός  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα της ημερήσιας διάταξης .  

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση  Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2018.

      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

 

                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

  

                                                                ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ


Επιστροφή