ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος
Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

Τηλ. : 2392330005
Κιν. : 6982856847
email :
anoik@thermaikos.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και Τοπικής Ανάπτυξης, την Δημοτική Σύμβουλο κα. Χατζηχριστοφή Αικατερίνη.


Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών
την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Λογιστήριο, Ταμείο, Εσόδων).

2. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.

3. Μεριμνά για την βεβαίωση οφειλών προς τον Δήμο.

4. Μεριμνά για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από τον Δήμο.

5. Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής.

6. Υπογραφή αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

7. Υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών τα οποία έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, των πρωτόκολλων παραλαβής και επίσης τις επιταγές που εκδίδει ο Δήμος Θερμαϊκού καθώς και όλα τα έγγραφά, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.

8. Έκδοση αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.

9. Έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού.

10. Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.

11. Έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης.

12. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

13. Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.

14. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

15. Την εποπτεία και ευθύνη τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από τον Δήμο (χορήγηση αδειών, ανάκληση ή αφαίρεση άδειας, σφράγιση καταστήματος κ.λπ.)

16. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγηση αδειών εκμίσθωσης.

17. Άδειες χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας.

18. Αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

19. Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

20. Ευθύνη και λειτουργία εμποροπανηγύρεων.

21. Έκδοση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

22. Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.

23. Ευθύνη, εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις διαδικασίες και τη λειτουργία του Δήμου καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

24. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης.

25. Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της δημοτικής αποθήκης υλικών.

26. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του λιμενικού γραφείου.

27. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων).

 28. Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου Δ.Ε. Θερμαϊκού.