ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος:
Πασχαλίδου Παρθένα 
Τηλέφωνο : 2313-337611

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΛεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως
Τ.Κ. 57019
Περαία - Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2313337600
FAX2313337610
Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής τη Δημοτική Σύμβουλο κα Πασχαλίδου Παρθένα.

Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παρθένα Πασχαλίδου, στην οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αμισθί. Η ανωτέρω θα λαμβάνει από τον Δήμο τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής θέσης που κατέχει από την Υπηρεσία του, από όπου θα λάβει υποχρεωτικά την ειδική άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 93 Ν. 3852/2010 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων.

2. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Η/Μ Έργων και Σηματοδότησης.

3. Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.

4. Την εποπτεία σύνταξης πράξεων εφαρμογής και διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.

5. Τις πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και αποζημιώσεων.

6. Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

7. Την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Τη μέριμνα και έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.

9. Την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.

10. Την επιβολή εισφορών που προκύπτουν από τις Πράξεις Εφαρμογής.

11. Την ευθύνη προώθησης προγραμμάτων Βιοκλιματικών Μελετών και Εφαρμογών.

12. Την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

13. Τον σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων.

14. Τη σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

15. Την έκδοση αδειών εκσκαφής σε δημοτικούς χώρους που αιτούνται οι οργανισμοί κοινωνικής ωφελείας κλπ.

16. Την ευθύνη και εποπτεία του σχεδιασμού κατασκευής και συντήρησης έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.

17. Την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανομής.

18. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων εντός οικιστικών περιοχών.

19. Την ευθύνη και τον έλεγχο ονοματοδοσίας οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτιρίων και κτισμάτων.

20. Την ευθύνη και εποπτεία σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων.

21. Την ευθύνη και εποπτεία των παραλιακών ζωνών καθώς και όλων των υποδομών του Δήμου που βρίσκονται εκτός οικιστικών ζωνών.

22. Την ευθύνη τήρησης και προώθησης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων, πράξεων αναλογισμού και προσκυρώσεις οικοπέδων.

23. Την ευθύνη εξασφάλισης των κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες και τη χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο και τις αποφάσεις του Δ.Σ.

24. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων που αφορούν στη νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσεις της εγκατάστασης κ.α. των στεγάστρων, αφετηριών και στάσεων λεωφορείων του ΟΑΣΘ και της δημοτικής συγκοινωνίας.

25. Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έργων στον Δήμο έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του.

26. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα κτιριακά και συγκοινωνιακά έργα (οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη και παραλαβή έργων).

27. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική μέριμνα και τη διαχείριση των υλικών της Τ.Υ.

28. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τις συγκοινωνίες, τις εγκαταστάσεις και τις άδειες μεταφορών.

29. Την κατάρτιση και έγκριση μελετών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και κατασκευή έργων και έργων οδοποιίας.

30. Τις αστικές αναπλάσεις και γενικότερα το σχεδιασμό και τη μέριμνα για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.

31. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) τη διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και διεθνών) καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν αναγκαίες απ’ ευθείας αναθέσεις, υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των ως άνω οργάνων και να εκδίδει, υπογράφει και δημοσιεύει τις αντίστοιχες διακηρύξεις ή προσκλήσεις, τις πράξεις επανάληψης (όταν απαιτείται) και τις πράξεις κατακύρωσης των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών.Μεταβιβάζει, συμπληρωματικά στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παρθένα Πασχαλίδου τις κάτωθι αρμοδιότητες :
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

1. Την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης (5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα).

2. Την εποπτεία και εκπόνηση του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

3. Τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και το συντονισμό των προσκλήσεων και προτάσεων υποβολής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων.

4. Την εποπτεία των προγραμμάτων που αφορούν ζητήματα αστικής καινοτομίας, ευφυών πόλεων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αναφορικά με την υλοποίηση στόχων και προτεραιοτήτων της «Ευρωπαϊκής Αστικής Ατζέντας 2014-2020» και τη «Ψηφιακή Ατζέντα 2020» σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση αντιδημάρχους. 

    Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ