ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης 

Αντιδήμαρχος
Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

Τηλ. : 2392330104 
         2392330114
email : ant.paideias@3025.syzefxis.gov.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, την Αντιδήμαρχο Αικατερίνη Χατζηχριστοφή
 

Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής  Ανάπτυξης & Απασχόλησης τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.   Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

2.   Τη διαχείριση θεμάτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

3.   Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.

4.   Την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας απασχόλησης.

5.   Την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης σχολικών κτιρίων.

6.   Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων κ.λπ. σε συνεργασία κάθε φορά με το αρμόδιο τμήμα που διαθέτει τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους.

7.   Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

8.   Την ευθύνη και εποπτεία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων.

9.   Την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας ΑΜΕΑ.

10.  Την ευθύνη πολιτικών ισότητας των φύλλων.

11.  Την ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδίως την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσμου και τη λειτουργία του γραφείου Γεωργίας και Αλιευτικής Ανάπτυξης.

12. Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεση προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης».

13. Την υλοποίηση προγραμμάτων Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Δικτύων.

14. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων.

15. Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου, Δ.Ε. Επανομής.