ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Υπηρεσίες

Γενικός Γραμματέας

Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων & Ενημέρωσης

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Γραφείο Διοίκησης και Προσωπικού
 • Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
 • Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής

  Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Γραφείο Ταμιακής Υπηρεσίας
 • Γραφείο Εσόδων, Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Χορήγησης αδειών καταστημάτων
 • Γραφείο Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Δαπανών
 • Γραφείο Προμηθειών
 • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού

  Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Γραφείο Μελετών, Έργων και Προμηθειών
 • Γραφείο Πολεοδομικών θεμάτων

  Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
 • Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Δημόσιας Υγείας
 • Γραφείο Οχημάτων
 • Γραφείο Πρασίνου
 •