ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία Καθημερινότητας

Αντιδήμαρχος: Φεστερίδης Γεώργιος 
Τηλ. : 2392330004
         
email : kathimerinotita@thermaikos.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο  Καθημερινότητας Συντήρησης- Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου , τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φεστερίδη Γεώργιο.
Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Φεστερίδη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αμισθί. Ο ανωτέρω θα λαμβάνει από τον Δήμο τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής θέσης που κατέχει από την Υπηρεσία του,  από όπου θα λάβει υποχρεωτικά την ειδική άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 93 Ν. 3852/2010 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.   Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, τη σύνταξη μελετών και προμηθειών σχετικά με τις αρμοδιότητές τους).

2.   Την ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της παρακολούθησης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών και την εφαρμογή των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

3.   Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραβατικότητας.

4.   Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων ομβρίων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΘ.

5.   Τη λειτουργία της υπηρεσίας οδοσήμανσης.

6.   Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου.

7.   Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης των ρεμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.

8.   Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης των παιδικών χαρών και συναφών χώρων.

9.   Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης και λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

10. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

11. Τη φύλαξη όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, εκτός των δημοτικών αμαξοστασίων.

12. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

13. Την τοποθέτηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.

14. Τη λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου.

15. Τη συντήρηση και λειτουργία των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

16. Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, τη διαχείριση των τάφων και της εφαρμογής των διαδικασιών ταφής σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ. και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων.

17. Την ευθύνη δημιουργίας και λειτουργίας φυτωρίου.

18. Την ευθύνη του δημοτικού φωτισμού και των κοινοχρήστων χώρων.

19. Την ευθύνη για τη σύνταξη και έκδοση μελετών πρασίνου.

20. Θα δέχεται επισημάνσεις – υποδείξεις μέσω των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Αντιδημαρχίες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες θα μεριμνά για την άμεση αντιμετώπισή τους συντονίζοντας και επιβλέποντας τις απαραίτητες εργασίες.

21. Την ευθύνη και τη μέριμνα για τη λειτουργία του Σώματος Εθελοντών.

Μεταβιβάζει, συμπληρωματικά στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας κ. Γεώργιο Φεστερίδη τις κάτωθι αρμοδιότητες : 

1. Την ευθύνη, συντήρηση κατεστραμμένων οδοστρωμάτων (λακκούβες), σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδήμαρχο.

2. Την ευθύνη και εποπτεία των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Θερμαϊκού.