ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
       Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μάη  μέχρι 15 Ιούνη κάθε έτους και καθ’ όλη της διάρκειας της χρονιάς εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.  Στις εγγραφές και επανεγγραφές προηγούνται τα εγγεγραμμένα νήπια και τα αδελφάκια αυτών.
Σε κάθε Παιδικό Σταθμό πρέπει να υπάρχουν 2 – 3 κενές θέσεις παιδιών προκειμένου να εξυπηρετούνται έκτακτα κοινωνικά περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 
  1. Δυνατότητα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει την 31 Αυγούστου την ηλικία των 2 και 6 μηνών και μέχρι 5 ετών, δηλαδή μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο.
  2. Δεν γίνονται δεκτά νήπια τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και που για την αγωγή τους χρειάζονται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές.
  3. Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή.  Σ’ αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κενής θέσης στο σταθμό  καθώς και η ιδιαίτερη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
  4. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών, ανέργων γονέων, στρατευμένους γονείς, κ.λπ.). 

Το Δ.Σ. του νομικού προσώπου με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύσει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.  Για την εξακρίβωση των κοινωνικών παραμέτρων εγγραφής το Ν.Π. μπορεί να διενεργεί κοινωνική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται στην επιτροπή επιλογής πριν από τη λήψη της απόφασης για εγγραφή παιδιών.