ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :
Α) Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
Β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων ή έναρξη επαγγέλματος και τελευταία απόδειξη των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Δ) Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδασης.
Ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  του τρέχοντος έτους κι αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
Στ) Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
Ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο  θεωρεί  απαραίτητο.
Η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η άδεια νόμιμης παραμονής της οικογένειας στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν θα διασφαλιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά η υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σημειώνεται ότι τη φετινή χρονιά είχαν ενταχθεί και οι δύο Παιδικοί Σταθμοί του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. στο πρόγραμμα  ΕΣΠΑ 2007-2013, στη Δράση“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”, και είχαν εξυπηρετηθεί μέσωτης ΕΕΤΑΑ συνολικά περίπου 65 παιδιά.
Οι γονείς που θα υποβάλουν αιτήσεις για εγγραφή των παιδιών τους σε παιδικό σταθμό και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε τυχόν νέο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από την ΕΕΤΑΑ, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τις διευθύνσεις των σταθμών με τις αντίστοιχες πληροφορίες.