ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 του Δήμου Θερμαϊκού για την πλήρωση θέσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΚΩΔ 101
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΚΩΔ 103
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΚΩΔ 104
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΩΔ 101
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΩΔ 103
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΩΔ 104
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΣΟΧ 1-2015

30-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2015.

1.Πρακτικό Αξιολόγησης ΣΟΧ 12015

2.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

3.ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

4.ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

5.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ

23-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

18-12-2015 Ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων α) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης β) Τεχνικών Υπηρεσιών.
Υποβολή αιτήσεων από 21 έως 30 Δεκεμβρίου 2015. Ώρες παραλαβής αιτήσεων 08:30-14:00.
 

            1 θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Προωθητήρας Γαιών)
1 θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο )
5 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας
3 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, α) για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού στο ισόγειο του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ν. Επιβατών τηλ 2392039001, β) για τη Δημοτική Ενότητα Επανομής στο πρώην Δημαρχείο Επανομής, τηλ 2392330100 και γ) για τη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας στο πρώην γραφείο Μηχανιώνας τηλ 2392330324, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντας την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ επικοινωνίας : 2392330039).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2015
2) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ «23-1-2015»
3) 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 3
4) 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΜΑ
5) 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΗ
6)  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


03-12-2015 Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Ο.Τ. Κ.Χ.42Τ Περαίας

01-12-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.Ανακοίνωση

2.Περίληψη της Ανακοίνωσης

3.Παράρτημα Ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης "23.01.2015"

4.Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξη χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης "10.03.2015"

5.Έντυπο της Αίτησης

30-11-2015 Αποτελέσματα προκήρυξης ΠΦΑ 2015-2016

1.Πρακτικό Επιτροπής
Αξιολόγησης
ΠΦΑ 2015-2016

2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2015-2016

3.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2015-2016


4.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2015-2016

5.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΦΑ 2015-201618-11-2015 Προκήρυξη ΠΦΑ 2015-2016

11-11-2015 Αποτελέσματα προκήρυξης 686/12-10-2015


16-10-2015 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Κ.Α.ΑΥ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ» 

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Α.Α.Υ.

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΑΥ
7-10-2015

3 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΑΥ

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΑΥ

5 ΤΣΥ ΕΤΕΠ ΚΑΑΥ

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΑΥ

7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΑΥ

8 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΑΥ

9 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ κλ 1_250

 

14-10-2015 Προκήρυξη 686/12-10-2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ) για πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

07-10-2015 Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

07-10-2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

02-10-2015 "Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θερμαϊκού" προϋπολογισμού 210.000,00€

25-09-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών προσώπων αυτού για το έτος 2015-2016

16-09-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΗΤΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 06 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

16-09-2015 "Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάκγες του Δήμου Θερμαϊκού (αρ. μελ. 58/2015)"

1.Διακήρυξη

2.Περίληψη διακήρυξης

3.Τεύχος μελέτης

4.Έντυπο οικονομικής προσφοράς

28-08-2015 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ5.ΕΣΥ6.ΤΣΥ ΕΤΕΠ
7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ8.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ9.ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
10.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ11.ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

19-08-2015 ΕΡΓΟ :"Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας" Αρ. Μελέτης 54

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 19-08-2015 ΕΡΓΟ :"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2015" Αρ. Μελέτης 57

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 17-08-2015: Ανάρτηση Διακήρυξης και λοιπών τευχών της υπ' αριθ.63/2015 μελέτης

1. Διακήρυξη

2. Τεχνική Έκθεση

3.Τιμολόγιο Μελέτης

4. Προϋπολογισμός

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

10-08-2015: Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών με διαφημιστικά πλαίσια για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

1.Περίληψη Διακήρυξης

2. Αναλυτική Διακήρυξη


31-07-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 435 ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ

 

29-07-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
01-10-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για την επιλογή δηλωτικού σήματος του Δήμου Θερμαϊκού

25-07-2015 Πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος 2015» αρ.μελ.36/2015

1.Διακήρυξη

2.Περίληψη

3.Μελέτη

4. Προυπολογισμός5.Έντυπο προσφοράς

24-07-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 770 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 240 ΛΙΤΡΩΝ, ΔΙΠΛΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» για το έτος 2015 (υπ' αρ. 53/2015 μελέτη)

1.Περίληψη

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη

 24-07-1975 Πρόχειρος διαγωνισμός «Προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Επανομής»

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22-07-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Ανάθεση προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.”

20-07-2015 Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στις δημοτικές κοινότητες Αγίας Τριάδας και Νέων Επιβατών (ΑΔΑ:7ΗΦΦΗ-ΙΩΥ)

08-07-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

02-07-2015 Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, της μελέτης 25/2015 της Δ.Τ.Υ. για την εργασία «Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24) μήνες», λόγω Τραπεζικής Αργίας Βραχείας Διάρκειας.

11-06-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

09-06-2015 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνσιμού για την «Προμήθεια οργάνων και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Επανομής»

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διευκρινιστικές απαντήσεις

05-06-2015 Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α’θμιας και Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου»

29-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΨ 7 ΠΟΤΑΜΟΣ

29-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΨ 6 ΠΟΤΑΜΟΣ

29-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΨ 5 ΠΟΤΑΜΟΣ

29-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΨ 3 ΠΟΤΑΜΟΣ

29-05-2015 Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου - αυτοκινούμενου ή μη - αναψυκτηρίου, τοποθέτηση καντίνας σε τμήματα αιγιαλού - παραλίας στις Δημοτικές Κοινότητες Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Ν.Μηχανιώνας και στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου

1. Περίληψη Διακήρυξης

2.Διακήρυξη

29-05-2015 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» (υπ.αριθ. 19/2015 μελέτη Δ.Τ.Υ.)

1. Περίληψη Διακήρυξης

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη

28-05-2015 Διακήρυξη πρόχειρου μειδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» (υπ' αρ. 37/2015 μελέτη ΔΤΥ)

1.Διακήρυξη

2.Περίληψη Διακήρυξης

3.Μελέτη

22-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤ1 ΚΤΙΡΙΟ Β&Γ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

21-05-2015 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

1.Διακήρυξη

2.Περίληψη Διακήρυξης

3.Μελέτη

18-05-2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α’θμιας και Β’θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ” Αριθ. Τεύχ.Τεχν.Προδ. : 07/2015 Ενδ.Προϋπ/σμός: 73.513,16 € (συμπ/νου ΦΠΑ 23%)

1.ΜΕΛΕΤΗ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


15-05-2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θερμαϊκού για ένα (1) έτος»

1.Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Μελέτη


15-05-2015 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Μίσθωση Αγροτεμαχίου


13-05-2015 Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Ομάδας Ε' της υπ' αριθμ. 22/2014 μελέτης για την "Προμήθεια ειδών εξοπλισμού άρδευσης"

1.Περίληψη Διακήρυξης

2. Επαναπροκήρυξη

3. Προσφορά προϋπολογισμός


09-05-2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΕΠΑΝΟΜΗΣ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

08-05-2015 Eπαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου και γάλακτος για τις ανάγκες του ΔήμουΘερμαϊκού και των Νομικών Προσώπων

1.Περίληψη Διακήρυξης

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη

08-05-2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία "Καθαρισμός ακτών Δ.Ε. Θερμαϊκού Δήμου Θερμαϊκού"

1.Περίληψη Διακήρυξης

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη

06-05-2015 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός του έργου με τίτλο «ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» 

1.Περίληψη Διακήρυξης

2.Διακήρυξη

30-04-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"

1.Περίληψη Διακήρυξης

2.Διακήρυξη

3.Μελέτη

27-04-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 435 ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΔΗΚΕΘ

24-04-2015 Υπηρεσίες υποστήριξης λογιστηρίου στην Οικονομική Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

23-04-2015 "Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου β) Φωτοτυπικού χαρτιού, γΒιβλίων , εντύπων κ.λ.π., δ) Εκτυπώσεων , εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων»,Αρ.μελ.3/2015

1.Απόφαση Δημάρχου2.Περίληψη Διακήρυξης3.Τιμολόγιο προσφοράς

03-04-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

27-03-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ)

18-03-2015 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΕΠΑΝΟΜΗΣ "

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

17-03-2015  Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά" (υπ' αρ. 10/2015 μελέτη)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

3.ΜΕΛΕΤΗ

12-03-2015 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια πλαστικών κάδων 770 LIT και 240 LIT"  (αρ.μελ.9/2015)

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

06-03-2015 Προμήθεια : «Έντυπη περιοδική έκδοση (εφημερίδα) του Δήμου Θερμαϊκού» για ένα έτος

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

3.ΜΕΛΕΤΗ

06-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ &  ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ  ΚΤΛ

04-03-2015 Ανάκληση της υπ' αριθ. 40/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

2-03-2015 Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων (αρ. μελ. 3/2015)

1. ΜΕΛΕΤΗ    2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

26-02-2015 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού"(αρ.μελ.5/15)

1.ΜΕΛΕΤΗ

2.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

25-02-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΛ. ΑΡΙΘΜ.7/ΝΕΑ ΑΡΙΘΜ.4, ΕΜΒΑΔΟΥ 27,45 Τ.Μ., ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΤΗΣ Δ.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

25-02-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΛ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ 6/ ΝΕΑ ΑΡΙΘΜ.5, ΕΜΒΑΔΟΥ 29,60 Τ.Μ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΤΗΣ Δ.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

25-02-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΛ.ΑΡΙΘΜ.5/ΝΕΑ ΑΡΙΘΜ.6, ΕΜΒΑΔΟΥ 30,10Τ.Μ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΤΗΣ Δ.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

25-02-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΛ.ΑΡΙΘΜ.3/ΝΕΑ ΑΡΙΘΜ.8, ΕΜΒΑΔΟΥ 28,80 Τ.Μ., ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΤΗΣ Δ.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

20-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών:«Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού» στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

20-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση  της υπηρεσίας: Πρόγραμμα Ενεργειών  Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού  στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης"

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

18-02-2015 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ στη Δ.Ε. Θερμαϊκού " (αρ.μελ.2/2015)

12-02-2015 Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια "Εξοπλισμού τμημάτων ένταξης των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού μετά την 2η κατακύρωση για το Πακέτο Α' (Υπολογιστές-Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας και για το Πακέτο Στ' (Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης) προϋπ/σμού 54.685,80 € 

12-02-2015 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου για το Έτος 2015. (Αρ. Μελ. 4/15)

1. ΜΕΛΕΤΗ 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

11-02-2015 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα,γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης" (αρ.μελ.22/2014)

11-02-2015 Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης" (αρ.μελ.22/2014)

27-01-2015 Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Περαίας

27-01-2015 Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας