ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ