ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντιδημαρχία καθαριότητας & ανακύκλωσης Δ.Ε.Μηχανιώνας & Δ.Ε.Επανομής


Αντιδήμαρχος: Θρασύβουλος  Παζαρόπουλος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
23923 30323
23923 30321
email :  gr.perivallon@thermaikos.gr

Ορίζει Αντιδήμαρχο καθαριότητας & ανακύκλωσης Δ.Ε.Μηχανιώνας & Δ.Ε.Επανομής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θρασύβουλο Παζαρόπουλο.
 
 
 
Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Ε. Μηχανιώνας και τη Δ.Ε. Επανομής, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θρασύβουλο Παζαρόπουλο, στη θέση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου κ. Φώτιου Τζάκη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

1.      Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας και της Δημοτικής Ενότητας Επανομής.

2.       Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

3.       Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης.

4.       Διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών Δ.Ε. Μηχανιώνας και Δ.Ε. Επανομής.

5.       Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας και καθαριότητας των Λαϊκών Αγορών της Δ.Ε. Μηχανιώνας και της Δ.Ε. Επανομής.

6.       Την ευθύνη και εποπτεία καθαρισμού ακτών της Δ.Ε. Μηχανιώνας και της Δ.Ε. Επανομής.

7.       Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Μηχανιώνας και της Δ.Ε. Επανομής.

8.       Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων της Δ.Ε. Μηχανιώνας και της Δ.Ε. Επανομής.

9.       Την ευθύνη του προσωπικού και της εποπτεία του προσωρινού χώρου εναπόθεσης ογκωδών απορριμμάτων.

10.   Την ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

11.   Την ευθύνη καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Μηχανιώνας και της Δ.Ε. Επανομής

12.   Την ευθύνη της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της Δ.Ε. Μηχανιώνας και της Δ.Ε. Επανομής

13.   Την αναπλήρωση του κατά τόπου Ληξιάρχου, Δ.Ε. Μηχανιώνας.

14. Αναθέτει την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, της Δημοτικής ενότητας Μηχανιώνας.  

15. Την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων για τη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 84/2017 Απόφαση Δημάρχου με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν επέλθει και με την παρούσα απόφαση.