Πρόσκληση 9ου Δ.Σ. 10-06-2020
05/06/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                             
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Περαία,   05.06.2020

Αριθ. Πρωτ.: - 9680 -

Προς : 1.  κ. Γεώργιο Τσαμασλή Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
           2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
           3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
           4.  κ. Γενική  Γραμματέα ΔήμουΘερμαϊκού

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

       Καλείται ο κ. ..........................................................................., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, να λάβει μέρος στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 10η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:30΄ έως 13:30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση μετακίνηση της έδρας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση παράτασης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και του Δήμου Θέρμης

          Εισηγητής : Γενική Γραμματέας -κ. Κωνσταντία – Αναστασία Κασάπη.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων – προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 151/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020». 

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. (αριθ. 138/2020 απόφασης Ο.Ε.)        

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. (αριθ. 146/2020 απόφασης Ο.Ε.)        

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.      

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 212/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τον ορισμό νέο υπόλογου-υπεύθυνου κίνησης του ήδη υφιστάμενου  λογαριασμού παγίας προκαταβολής του Δήμου Θερμαϊκού για το έτος 2020.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις – Πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Επανομής» (αρ. μελ. 75/2017),

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Θερμαϊκού 2016» (αρ. μελ. 84/2016).

          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο γραφείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις ΚΑΠΠΑ 2000 στο ΔΗΠΠΑΚΥΘ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ περί «Τροποποίησης εσωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 25/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών».

            Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ -κ. Ιωάννης Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 13ο :Μη αποδοχή των αρμοδιοτήτων λειτουργίας και συντήρησης του σηματοδοτούμενου κόμβου αναστροφής επί της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης -Πλαγιαρίου- Επανομής (ΕΠΟ -28) στην περιοχή «Αγρός και Κήπος» της Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

 

 

                                                                                ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΑΡΙΦΕ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων