Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10.1.2023

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10.1.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 05.01.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : – 270 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
1ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 10η Ιανουρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για : α) την Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»(Κωδικός Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ),β)την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, γ)τον Ορισμό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης που θα κατατεθεί στην ανωτέρω Πρόσκληση και δ)την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου της Πρότασης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

  

ΘΕΜΑ 3ο : Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης υπομνήματος

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου για την επανεπιβολή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΧ64 της Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ