Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις35η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09.08.2022

35η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 09.08.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 05.08.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -13.875  –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύον, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 9η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθ.39/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ με θέμα: «Kριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΘ-Οικονομική εισφορά για τη σχολική χρονιά 2022-2023».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών (λακκούβες, καθιζήσεις)».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 30ης Ιουλίου 2018 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του προσώπων για δύο (2) έτη».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

Ψηφοφορία:   ………Υπέρ    ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκα

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 76/2018 μελέτης με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» MIS 5030705.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Διαβίβαση 3ης Τριμηνιαίας, Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για την πορεία του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», (κωδικό MIS 5030705), ποσού 310.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. 

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Αποδοχή γνωμοδότησης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή γνωμοδότησης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποβολής δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών 2020».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης του Δικηγόρου Θεσ/νίκης κ Παπαγιάννη Λεάνδρου για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με τον κ. ΜΑΛΑΜΙΔΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημα που ανήκει στον ίδιο, εξαιτίας πτώσης δένδρου.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή ή μη Γνωμοδότησης του Δικηγόρου Θεσ/νίκης κ Παπαγιάννη Λεάνδρου για εξώδικο ή μη συμβιβασμό με τον κ. MΠΑΡΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημα που ανήκει στον ίδιο, στον ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και στην ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΑΦΕΝΤΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εξαιτίας πτώσης δένδρου.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

                                                                                   O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ