Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις43η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17.10.2022

43η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 17.10.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 14.10.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : – 17.819 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ
43ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της αίτησης του κ. Παπανικολάου Νικόλαου που αφορά συμψηφισμό από προσκύρωση και αποζημίωση που αφορούν ιδιοκτησίες του, που βρίσκονται εντός των Ο.Τ. Γ104 και Γ108  της κοινότητας Επανομής του Δ. Θερμαϊκού  με εξώδικο συμβιβασμό.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο: Aνάθεση σε δικηγόρο  της  παράστασης και  κατάθεσης υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, (Τμήμα Δ΄ Ουσίας).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του Πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση παράδοσης της ομάδας Ι΄«ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ», του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ»

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες κλαδέματος δέντρων» προϋπολογισμού 799.645,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο επί της με υπ΄ αρ. πρωτ.16923/22  αίτηση των κ.κ. Κωνσταντίνου και Δημητρίου Στεφανίδη που αφορά εξόφληση προσήκουσας αποζημίωσης για ιδιοκτησία τους στο ΟΤ12 Κοινότητας Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης  γνωμοδότησης

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή γνωμοδότησης

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9 ο : Διαγραφή ανείσπρακτων προστίμων Πολεοδομίας

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ