Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις53η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13.12.2022

53η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 13.12.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 09.12.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -21.359  –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ


ΣΥΓΚΛΗΣΗ
53ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Συμπληρωματική κατανομή ποσού 68.900,00 € από τους ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχόλειων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Δ΄ Κατανομή ποσού 137.800,00 € από τους ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμής αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο του ανοιχτού κέντρου εμποριού Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θερμαικου και των Νομικών Προσώπών του για δύο (2) έτη, δαπάνης 3.265.682,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, της μελέτης μικτής σύμβασης με τίτλο «Έλεγχος, πιστοποίηση κατά Κ.Ε.Η.Ε., πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και 60364 και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Θερμαϊκού», προϋπολογισμού 266.745,70€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αιτήματος παράτασης αναδόχου της σύμβασης υλοποίησης  υπηρεσίας: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ποσού 62.000,00 € (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%),

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΙΟΥ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΓΗΠΕΔΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»(αρ.μελ.16/2020)

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με την κ. ΜΠΑΜΠΑ ΑΝΘΟΥΛΑ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά της εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος και την ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 9ο : Κατάρτιση σχεδίου 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών, των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης χημικών τουαλετών», προϋπολογισμού 231.535,78 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς – κ. Χρήστος Τζίνας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού σε συμμόρφωση με απόφαση Διοικητικού Εφετείου για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 10ης Ιουνίου 2020 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου Θερμαϊκού για δύο έτη» (ΟΜΑΔΕΣ 1,2 & 5).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ