Παρασκευή 2-06-23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.ΕΔ. 1-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Περαία,  20.12.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ. : -22.062-
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ


ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

       Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (πίνακας αποδεκτών), σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, να προσέλθουν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης  Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 2η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00  στη αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :


ΘΕΜΑ 1ο : Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023. 

              Εισηγητής : Αντιδήμαρχός Τεχνικών  Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

             Ψηφοφορία:              Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023. 

              Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών  Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

*Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

             Ψηφοφορία:              Υπέρ …….         Κατά……….    Λευκά………. 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ