Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ) συστάθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 217/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 32.149/30-5-11 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1543/27-6-2011 τεύχος Β΄

Η επιχείρηση προέκυψε από την συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θερμαϊκού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μηχανιώνας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Επανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που παρέχει η Επιχείρηση προσδιορίζονται από τους καταστατικούς σκοπούς της, οι οποίοι σχετίζονται και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:

Α. Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνονται δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Στον παραπάνω τομέα εντάσσεται η λειτουργία δύο Παιδικών Σταθμών, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του προγράμματος Ενίσχυσης απόρων οικογενειών, της λειτουργίας Κέντρου Πληροφόρησης νέων και προβολής Τράπεζας Αίματος.

Β. Εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων και πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της περιοχής στον οποίο περιλαμβάνεται η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Γ. Οργάνωσης δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Δ. Οργάνωσης Δημοτικής Συγκοινωνίας

Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 07:30 – 15:30.

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΔΗΚΕΘ
1. Τζίνας Χρήστος – Πρόεδρος
2. Ζαβέρκος Αντώνιος – Αντιπρόεδρος
3. Μπάρμπας Κωνσταντίνος – Μέλος
4. Ζηφκοπούλου Σοφία – Μέλος
5. Πριμεράκης Κωνσταντίνος – Μέλος
6. Μεσμερλή Αικατερίνη – Μέλος
7. Αλεξιάδου Μαρία – Μέλος
8. Καλαμβοκίδου Αλεξάνδρα – Μέλος
9. Γκαούσι Τερέζα – Μέλος