Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 19o 09.07.2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 19o 09.07.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Περαία,   05.07.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ.: -13.402 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :

1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού

4. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού

5. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού

6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 9η του μηνός Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκρισή της υπ’ αριθ. 306/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί μερικής τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ -Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση 2017»- «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως του οικισμού Νέας Μηχανιώνας» με τροποποίηση των σχετικών αποφάσεων και  εξουσιοδότηση του Δήμαρχου υπογραφής της  τροποποιημένης αρχικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ως προς τον χρόνο ισχύος της.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.


ΘΕΜΑ 3ο :
      Έγκριση παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για την  χρηματοδότηση πληρωμής Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)  Δήμου Θερμαϊκού με τροποποίηση των σχετικών αποφάσεων και  εξουσιοδότηση του Δήμαρχου υπογραφής  της  τροποποιημένης  αρχικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ως προς τον χρόνο ισχύος της

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.


ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 1ου ΓΕΛ Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 278/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 6ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 300/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 302/2024 απόφαση της Δ.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ.- κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής.


ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 218/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί «Κριτήριων επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου- Οικονομικής εισφορά (τροφεία) για τη σχολική χρονιά 2024-2025».

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 276/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί «Κριτήριων επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου- Οικονομικής εισφορά (τροφεία) για τη σχολική χρονιά 2024-2025».

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής εγγραφών παιδιών με οικονομική εισφορά (τροφεία) για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και για του Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θερμαϊκού..

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 4/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά σε «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 Δήμου Θερμαϊκού»

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 5/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά σε «Έγκριση απολογισμού έτους 2023 της Α/θμίας Σχολικής Επιτροπής»

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 6/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά σε «Έγκριση απολογισμού ξενόγλωσσων βιβλίων έτους 2023 της Α/θμίας Σχολικής Επιτροπής».

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 7/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά σε «Έγκριση απολογισμού έτους 2023 της Β/θμίας Σχολικής Επιτροπής»

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 17ο :
    Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.


ΘΕΜΑ 18ο :
    Αίτημα Χορήγησης Άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ’ αριθ. 619 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης .


ΘΕΜΑ 19ο :
    Έγκριση των υπ’ αριθ. 7/2024 και 102/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θερμαϊκού( Δ.Ε.Υ.Θ.), που αφορά στη «Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το έτος 2024» 

Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ – κ. Συμεών Γιαννακίδης


ΘΕΜΑ 20ο : Τροποποίηση ωρών συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης προσωπικού Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Θερμαϊκού, λόγω αύξησης φιλοξενούμενων παιδιών.

Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.


ΘΕΜΑ 21ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί αιτήσεως για πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενου ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 22ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί αιτήσεως για πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενου ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 23ο : Περί καθορισμού μέγιστης χρονικής διάρκειας της στάσιμης παραμονής, της συχνότητας αυτής και κάθε άλλου σχετικού θέματος όσον αφορά στους κατόχους άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, Α) παραγωγών και πωλητών διαφόρων ειδών β) που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 24ο : Διαγραφή ποσού από Χρηματικό Κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.


ΘΕΜΑ 25ο : Αίτηση Χορήγησης Άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 790-791  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής,  του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.


ΘΕΜΑ 26ο : Αίτηση Χορήγησης Άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 454Β  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Μηχανιώνας,  του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.


ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση συμμετοχής πωλητών στη θρησκευτική πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Επανομής. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.


Το
link για τη σύνδεση θα σας σταλεί την ημέρα της συνεδρίασης στα email σας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ