Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Περαία,   27.01.2023                    ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                Αριθ. Πρωτ.: -1665-                      Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
5. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
6. Ειδικούς Συνεργάτες


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 1η  του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30΄,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα  ημερήσιας διάταξης.

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2023 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 454/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Καθορισμός τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την νομική κάλυψη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4915/2022 και τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06 (υπ’ αριθ. 04/2023 απόφαση της Ο.Ε.).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή δημοτικού φόρου και προστίμων επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αιτήματος παράτασης αναδόχου της σύμβασης υλοποίησης  υπηρεσίας: “1ης ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ»,  ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ 17.739,13 € (μη  σ/νου Φ.Π.Α. 24% 4.257,39€ και απροβλέπτων)”

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την κατασκευή σκηνικών καθώς και κινηματογραφικών γυρισμάτων στην περιοχή Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκρισή την  υπ’ αριθ. 81/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΛ1ΟΚΙ0-13Ο) απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Σύνταξη και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των  Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικού Έτους 2021 του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ -κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Ονοματοδοσία οδού στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ