Πέμπτη 13-06-24

4 απόφαση 6/2/2023

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ αριθ. απόφ. 4/23
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2023 συνεδρίασης του Συµβουλίου ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Θερµαϊκού της 6
ης του µηνός Φεβρουαρίου
έτους 2023 µε θέµα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΝΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στο Αγγελοχώρι σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 06 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 µµ στο
γραφείο της Κοινότητας Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Θερµαϊκού συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Συµβούλιο της Κοινότητας Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Θερµαϊκού,
ύστερα από την µε αρ.πρωτ.02/2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) όπως ισχύει.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (5)
µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 5 και ονοµαστικά οι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΕΪΜΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΡΕΤΣΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
4. ∆ΗΜΑΡΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
5. ΠΑΡΑΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τα πρακτικά ανατέθηκαν και τηρήθηκαν από τoν κ. Παπαευσταθίου
Γεώργιο ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ δηµοτικό υπάλληλο κατόπιν της υπ αριθ. 505/11-01-23
Απ. ∆ηµάρχου.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας πρότεινε να ληφθούν σχετικές
αποφάσεις, επειδή την αρµοδιότητα για τα θέµατα έχει το Συµβούλιο της Κοινότητας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Συµβούλιο της Κοινότητας
Αγγελοχωρίου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί θετικά υπέρ της διάθεσης µε δηµοπρασία των συγκεκριµένων
τµηµάτων αιγιαλού όπως προσδιορίζονται στα σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα
του υπ. αριθµ 1643/26-01-2022 εγγράφου του τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/23.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΙΜΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ