Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου
   • Για την έκδοση διαβατηρίου ενηλίκων ή ανηλίκων (κατόχων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) , δεν απαιτείται πλέον να προσκομίσει ο πολίτης πιστοποιητικό γέννησης από τα Δημοτολόγια .
   • Για  ανήλικο (χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) που θα ταξιδέψει στο εσωτερικό  απαιτούνται:
   1. Αίτηση του γονέα (χορηγείται από την Υπηρεσία)
   2. Φωτογραφία του ανηλίκου
   3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντα

   Σημ: Απαιτείται η φυσική παρουσία του ανηλίκου για να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία από την Υπηρεσία.

   Μετά την πρόσβαση που έχουμε στο ΠΣΜΠ (Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών), η Υπηρεσία καταχωρεί αυτεπάγγελτα (άρθρο 6 παρ.1ΠΔ 497/91) την μεταβολή στην αστική κατάσταση του πολίτη, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία.

   Μετά την πρόσβαση που έχουμε στο ΠΣΜΠ (Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών), η Υπηρεσία καταχωρεί αυτεπάγγελτα (άρθρο 6 παρ.1ΠΔ 497/91) την μεταβολή στην αστική κατάσταση του πολίτη, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Αίτηση του πολίτη με κατάθεση αποδεικτικού (πχ απόδειξη ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΑΘ κλπ ή εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης) με τη νέα διεύθυνση κατοικίας.
   • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

   Στην περίπτωση μεταδημότευσης σε άλλο Δήμο, ο πολίτης καταθέτει αίτηση στο Δήμο υποδοχής και όχι στο Δήμο προέλευσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις γάμου/γέννησης αναζητούνται και αυτεπάγγελτα).

   Η ενημέρωση για την αλλαγή των στοιχείων του πολίτη  και  την ολοκλήρωση της διαδικασίας  μεταδημότευσης του, γίνεται μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμων.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Ταυτότητα ή διαβατήριο.
   • Αίτηση στο Δήμο Θερμαϊκού.
   • Αυτοπρόσωπη παρουσία ή εξουσιοδότηση

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
   • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντα
   • Αυτοπρόσωπη παρουσία ή Εξουσιοδότηση

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/89, στην οποία θα αναφέρεται ποιους άφησε πλησιέστερους συγγενής ο θανών (Δικαίωμα έχουν μόνο οι κληρονόμοι).
   • Λόγω ιδιαιτερότητας ζητούνται δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

   Α. Για έγγαμους

   1. Αιτήσεις Υ.Δ. των ενδιαφερομένων (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Δήμο ή στα ΚΕΠ). Εάν υπάρχουν ενήλικα άγαμα παιδιά που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν, πρέπει να υπάρχουν και αιτήσεις αυτών μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους .

   Να σημειωθεί ότι: κάθε ενήλικο άτομο αιτείται μεταδημότευση αυτοπροσώπως και μόνο ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, από Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή.

   2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που μεταδημοτεύουν. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει ν΄ αναφέρονται για αμφότερους τους συζύγους πλήρη τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου αυτός έχει καταγραφεί. Στην περίπτωση που ένας ή και οι δυο σύζυγοι έχουν τελέσει προηγούμενους γάμους απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση του κάθε γάμου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μέλους – συζύγου ή τέκνων απαιτείται και η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του.

   (Τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)

   3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο Θερμαϊκού.

   Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

   Α) εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας του προηγούμενου (από την υποβολή της αίτησης) έτους με διεύθυνση κατοικίας – όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Θερμαϊκού και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θερμαϊκού, π.χ

   Αν η αίτηση υποβληθεί εντός του έτους 2018, χρειάζεται το εκκαθαριστικό του 2017 και ο τελευταίος λογαριασμός του 2018.

   ή

   Β) Προ διετίας λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θερμαϊκού καθώς και του τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θερμαϊκού.

   ή

   Γ) Αντίγραφου μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Θερμαϊκού,  καθώς και τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή του ιδιοκτήτη με την ίδια διεύθυνση.

   Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος είναι ήδη δημότης του δήμου Θερμαϊκού και ο άλλος σύζυγος επιθυμεί τη μεταδημότευσή του από τον δικό του δήμο εγγραφής στο Δήμο Θερμαϊκού δεν απαιτείται να προσκομίσει δικαιολογητικά διετούς κατοικίας.

   4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

   Β. Για άγαμους

   1. Αίτηση Υ.Δ. του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Δήμο και στο Κ.Ε.Π.)

   2. Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

   3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

   Α) εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας του προηγούμενου (από την υποβολή της αίτησης) έτους με διεύθυνση κατοικίας – όχι επαγγελματικής δραστηριότητας – εντός του Δήμου Θερμαϊκού και του τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θερμαϊκού π.χ. αν η αίτηση υποβληθεί εντός του έτους 2018, χρειάζεται το εκκαθαριστικό του 2017 και ο τελευταίος λογαριασμός του 2018.

   ή

   Β) Προ διετίας λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θερμαϊκού καθώς και του τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θερμαϊκού.

   ή

   Γ) Αντίγραφου μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Θερμαϊκού,  καθώς και τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή του ιδιοκτήτη με την ίδια διεύθυνση.

   Οι άγαμοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά διετούς κατοικίας και στο όνομα των γονέων τους, καθώς και Υ.Δ. των γονέων ότι διαμένουν μαζί τους.

   4.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

   Γ. Για διαζευγμένους

   1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Δήμο και στο ΚΕΠ).

   2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και της λύσης του. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, μπορεί να προσκομιστεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του. Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι προηγούμενοι γάμοι απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση για κάθε προηγούμενο γάμο.

   (Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα)

   Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους αιτείται και τη μεταδημότευση του /των ανηλίκων τέκνων και την εγγραφή τους στην οικογενειακή του μερίδα λόγω άσκησης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας τέκνων, οφείλει να προσκομίσει:

   Α) εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο γονέων περί επιμέλειας τέκνων και τη δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό

   Β) εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, τη δικαστική απόφαση επιμέλειας και πιστοποιητικό γραμματείας του Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής.

   Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

   Η αίτηση  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

   Προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση

   Α. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (άρθρο 5 Ν.3284/2004, όπως ισχύει

   Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:

   1. Ενηλικότητα, η συμπλήρωση δηλ. του 18ου έτους της ηλικίας κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης ή της αίτησης πολιτογράφησης, προκειμένου για τους
   2. Η μη ύπαρξη ποινικού κωλύματος  και ειδικότερα αμετάκλητης καταδίκης:

   α. για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης  πολιτογράφησης , σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτου ή β. τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (Ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α) εγκλήματα συγκρότησης ή ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήματα του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση μεταναστών που στερούνται τίτλου παραμονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη.

   1. Η μη ύπαρξη απόφασης απέλασης ή άλλης σχετικής εκκρεμότητας του καθεστώτος νόμιμης παραμονής στη χώρα.
   2. Η κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής και ειδικότερα ενός από τους παρακάτω, περιοριστικά απαριθμούμενους, τίτλους:

   α. άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α),

   β. βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α),

   γ. δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του Ν. 3386/2005,

   δ. δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.Δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

   ε. ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το Ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α),

   στ. Ε.Δ.Τ.Ο. ή άλλο δελτίο ή τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου.

   ζ. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς , κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του πάρθρου 108 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ80Α)

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλοδαποί, που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 3838/2010 (24.3.2010), συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα, μπορούν να ζητήσουν την πολιτογράφησή τους, εφόσον πληρούν και τις λοιπές σχετικές προϋποθέσεις, προσκομίζοντας με τη δήλωση και αίτησή τους κάθε έγκυρο τίτλο διαμονής, εκτός των προσωρινών.

   Β. XΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

   ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα.

   Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης:

   1. επτά συνεχή έτη ο αλλογενής αλλοδαπός (που δεν εμπίπτει σε άλλη ειδικότερη κατηγορία)
   2. πέντε συνεχή έτη ο αλλογενής αλλοδαπός που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 3838/2010 (24.3.2010) συμπληρώνει τουλάχιστον πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη Χώρα
   3. τρία συνεχή έτη

   α. ο κάτοχος ιθαγένειας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   β. ο σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο

   γ. ο έχων τη γονική μέριμνα τέκνου Ελλην. ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε λόγω φοίτησης στην Ελλάδα

   δ. ο αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας

   ε. ο ανιθαγενής

   Στο χρόνο νόμιμης παραμονής δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων προσμετράται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό, λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα.

   Γ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (άρθρο 5Α Ν.3284/2004, όπως ισχύει)

   Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των παραπάνω τυπικών προϋποθέσεων:

   1. 1.    Να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.
   2. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, για τη διακρίβωση της οποίας συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία:

   –       η εξοικείωση με την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό,

   –       η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητά του

   –       τυχόν δημόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητές του

   –       ενδεχόμενη φοίτησή του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς,

   –       η συμμετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς μέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες,

   –       τυχόν συγγενικός του δεσμός και εξ αγχιστείας με Έλληνα πολίτη,

   –       η εκ μέρους του σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεών του προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,

   –        η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.

   1. Να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν. Για τη δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή συνεκτιμώνται ιδίως τα εξής στοιχεία:
   • η επαρκής εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και την πολιτική ζωή της Χώρας και η βασική γνώση της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης.
   • η συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωματεία, όπου συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

   Δ. ΛΟΓΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (άρθρο 5Β Ν.3284/2004, όπως ισχύει)

   Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης δεν θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

   Αλλογενείς και ομογενείς (μη κάτοχοι  Ε.Δ.Τ.Ο.) αλλοδαποί

   1. Ακριβές αντίγραφο της Δήλωσης Πολιτογράφησης. Η Δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του Δημάρχου  παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Υπογραμμίζεται ότι οι ομογενείς αλλοδαποί μη κάτοχοι ΕΔΤΟ απαλλάσονται από αυτή την υποχρέωση .

        Για τη δήλωση πολιτογράφησης πρέπει να απευθύνονται στο Δήμο στο τηλέφωνο 2392330078

   1. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού    ταυτοπροσωπίας.
   2. Ακριβές αντίγραφο ενός από τους τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ, από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 1 περ. ε του άρθρου 5 του Ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3838/2010 (βλ. παράρτημα περ. Α4).
   3. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

   Διευκρινίζεται ότι:

   .  Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (ΑPOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

   . Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες  που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους , φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή  , ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι στη φωτοτυπία.

   . Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους, πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

   .  Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

   1. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
   2. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
   3. Ηλεκτρονικό παράβολο επτακοσίων (700) ευρώ για την υποβολή της αρχικής αίτησης ή διακοσίων (200) ευρώ για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών. Για αιτήσεις ομογενών, μη κατόχων Ε.Δ,Τ.Ο. , κατόχων ιθαγένειας Κράτους-μέλους της Ε.Ε., αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων και ανιθαγενών, παράβολο εκατό (100) ευρώ με την υποβολή κάθε αίτησής τους (είτε της αρχικής αίτησης πολιτογράφησης, είτε της αίτησης που υποβάλλεται μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).

   Ομογενείς αλλοδαποί, κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο.

   1. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

   2. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς  (Ε.Δ.Τ.Ο.).

   3. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η Λ.Π. Γέννησης.

   Διευκρινίζεται ότι:

   .  Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (ΑPOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

   . Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις  χώρες  που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους , φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή  , ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι στη φωτοτυπία.

   . Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους, πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

   .  Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

   4.Υπεύθυνη δήλωση με το όνομα και επώνυμο του ομογενούς , όπως επιθυμεί να αναγράφονται στην απόφαση πολιτογράφησης.

   5. Ηλεκτρονικό παράβολο εκατό (100) ευρώ είτε για την υποβολή αρχικής αίτησης είτε για εκ νέου υποβολή αίτησης μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης.