Πέμπτη 23-05-24
   • Για την έκδοση διαβατηρίου ενηλίκων ή ανηλίκων (κατόχων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) , δεν απαιτείται πλέον να προσκομίσει ο πολίτης πιστοποιητικό γέννησης από τα Δημοτολόγια .
   • Για  ανήλικο (χωρίς δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) που θα ταξιδέψει στο εσωτερικό  απαιτούνται:
   1. Αίτηση του γονέα (χορηγείται από την Υπηρεσία)
   2. Φωτογραφία του ανηλίκου
   3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντα

   Σημ: Απαιτείται η φυσική παρουσία του ανηλίκου για να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία από την Υπηρεσία.

   Μετά την πρόσβαση που έχουμε στο ΠΣΜΠ (Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών), η Υπηρεσία καταχωρεί αυτεπάγγελτα (άρθρο 6 παρ.1ΠΔ 497/91) την μεταβολή στην αστική κατάσταση του πολίτη, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία.

   Μετά την πρόσβαση που έχουμε στο ΠΣΜΠ (Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών), η Υπηρεσία καταχωρεί αυτεπάγγελτα (άρθρο 6 παρ.1ΠΔ 497/91) την μεταβολή στην αστική κατάσταση του πολίτη, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Αίτηση του πολίτη με κατάθεση αποδεικτικού (πχ απόδειξη ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΑΘ κλπ ή εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης) με τη νέα διεύθυνση κατοικίας.
   • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

   Στην περίπτωση μεταδημότευσης σε άλλο Δήμο, ο πολίτης καταθέτει αίτηση στο Δήμο υποδοχής και όχι στο Δήμο προέλευσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις γάμου/γέννησης αναζητούνται και αυτεπάγγελτα).

   Η ενημέρωση για την αλλαγή των στοιχείων του πολίτη  και  την ολοκλήρωση της διαδικασίας  μεταδημότευσης του, γίνεται μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμων.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Ταυτότητα ή διαβατήριο.
   • Αίτηση στο Δήμο Θερμαϊκού.
   • Αυτοπρόσωπη παρουσία ή εξουσιοδότηση

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
   • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντα
   • Αυτοπρόσωπη παρουσία ή Εξουσιοδότηση

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/89, στην οποία θα αναφέρεται ποιους άφησε πλησιέστερους συγγενής ο θανών (Δικαίωμα έχουν μόνο οι κληρονόμοι).
   • Λόγω ιδιαιτερότητας ζητούνται δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

   Α. Για έγγαμους

   1. Αιτήσεις Υ.Δ. των ενδιαφερομένων (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Δήμο ή στα ΚΕΠ). Εάν υπάρχουν ενήλικα άγαμα παιδιά που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν, πρέπει να υπάρχουν και αιτήσεις αυτών μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους .

   Να σημειωθεί ότι: κάθε ενήλικο άτομο αιτείται μεταδημότευση αυτοπροσώπως και μόνο ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, από Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή.

   2. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο Θερμαϊκού.

   Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

   Α) Τα δύο (2) τελευταία Ε1

   Β) Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ

   Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος είναι ήδη δημότης του δήμου Θερμαϊκού και ο άλλος σύζυγος επιθυμεί τη μεταδημότευσή του από τον δικό του δήμο εγγραφής στο Δήμο Θερμαϊκού δεν απαιτείται να προσκομίσει δικαιολογητικά διετούς κατοικίας.

   3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

   Β. Για άγαμους

   1. Αίτηση Υ.Δ. του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Δήμο και στο Κ.Ε.Π.)

   2. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

   Α) Τα δύο (2) τελευταία Ε1

   Β) Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ

   3.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

    

   Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

   image1

    

   Με τον Νόμο 4735/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021.

   Πλέον αλλοδαπός μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση, εφόσον πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

   ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

   α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

   β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε ποινή άνω του 1 έτους.

   γ. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των 6 μηνών, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για ένα από τα παρακάτω εγκλήματα:

   • ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης,
   • του νόμου περί ναρκωτικών,
   • νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
   • εγκλήματα περί το νόμισμα,
   • παιδικής πορνείας και πορνογραφίας, εμπορίας παιδιών, αρπαγής ανηλίκων,
   • συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση,
   • αντίστασης κατά της αρχής,
   • κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
   • κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας
   • πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης,
   • συκοφαντικής δυσφήμισης,
   • λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες,
   • λαθρομετανάστευσης

   **Ποινική καταδίκη αλλοδαπού, κατά τα ανωτέρω, που επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής, εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, ακόμα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να ανακληθεί.

   δ. Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα.

   ε. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για 7 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

   **Εξαιρέσεις από την 7ετή συνεχή νόμιμη διαμονή:

   1) Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, καθώς και τους ανιθαγενείς, αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία.

   2) Για τους ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της 7ετούς διαμονής.

   στ. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:

   • άδεια επί μακρόν διαμένοντος,
   • βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε.,
   • δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού,
   • δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου,
   • ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών,
   • δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,
   • άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς,
   • άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας,
   • άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.

   Ο αλλοδαπός που κατέχει κάθε έγκυρο τίτλο διαμονής -εκτός των προσωρινών- και πληροί τις υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει την πολιτογράφησή του εφόσον διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για 12 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

   ζ) Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας.

   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

   Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:

   α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

   β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας.

   γ. Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας.

   δ. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.

   **Για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη Χώρα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία. Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

   1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   α. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

   β. Νόμιμης τίτλος διαμονής σε ισχύ.

   γ. Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)

   δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο, ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πρόσφυγας, ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

   ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.

   στ. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

   ζ. Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ. Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

   1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας καλείται να συμμετάσχει σε γραπτή δοκιμασία με ταυτόχρονη καταβολή εξετάστρου ύψους 150 ευρώ.
   2. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Στον αλλοδαπό που έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στην παραπάνω εξέταση χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).
   3. Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυμνάσιο ή λύκειο της χώρας καθώς και όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ.
   4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθούν η επαρκής ένταξή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας και η δυνατότητα συμμετοχής του ως πολίτη σε αυτήν.