Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών – εχόντων κατοικίδια ζώα – οικοσίτων

 1. Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, µικροαντικειµένων, ειδών ατοµικής χρήσης ή και πτυέλων σε δρόµους, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριµµάτων σε κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείµενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται και να ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιµο καλάθι µικροαπορριµµάτων ή κάδο µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων. Η ρύπανση της πόλης, µε καθένα από τους παραπάνω τρόπους, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 50€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
 2. Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων αντικειµένων, που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια µικροαπορριµµάτων και κάθε είδους κάδους µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 100€ έως 500€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισµό του κόστους αποκατάστασης του εκάστου κάδου (από 150€ έως 500€).
  2.1 Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων ,εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων αντικειµένων(σπασµένα γυαλιά κ.τ.λ.)που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά σε πάσης φύσεως ιδιωτικό ή κοινόχρηστο χώρο αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 100€ εως 3000€ που διπλασιάζετε σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
 3. Η ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, µε µηχανέλαια κάθε είδους οχηµάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχηµάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να µεριµνούν αµέσως για τον πλήρη καθαρισµό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή µετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχηµα, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 200€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
 4. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 100€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθµών, προαύλια εκκλησιών, δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια, πεζοδρόµους και αρχαιολογικούς χώρους.
 5. Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών, που δηµιουργούν αφρό κατά την πλύση πεζοδροµίων, αυλών, βεραντών, οχηµάτων, πλυντήρια ρούχων κ.α., όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 100€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταµένης ρύπανσης.
 6. Σύµφωνα µε την υπ` αριθµό ∆Υ/Α1/24/ΟΙΚ3579 το ΑΝ. 2520/40 περί υγειονοµικών διατάξεων και το Ν 2307/1995 περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ, απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών δίχως άδεια στους οικισµούς Περαίας, Ν. Επιβατών, Αγ. Τριάδας, Ν. Μηχανιώνας, Επανοµής. πιτρέπεται να διατηρούν οικόσιτα και µέχρι:
  – Μία (1) αγελάδα
  – Ένα (1) χοιρίδιο
  – Ένας (1) ίππος ή ένας (1) όνος ή ένας (1) ηµίονος
  – ∆έκα (10) αιγοπρόβατα
  – Πενήντα (50) πουλερικά (όρνιθες, χήνες, πάπιες, ινδιάνοι, κ.λπ.)
  – ∆εκαπέντε (15) κόνικλοι
  Στον οικισµό Μεσηµερίου. Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αγγελοχωρίου και Κερασιάς επιτρέπεται να διατηρούνται οικόσιτα και µέχρι:
  – ∆υο (2) Αιγοπρόβατα
  – ∆έκα (10) Πουλερικά

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 50€ έως 200€ ανάλογα µε το µέγεθος της παράβασης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.