Παραχώρηση Χρήσης Ζώνης Λιμένος

Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θερμαϊκού είναι οι αρμόδιες Επιτροπές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 72 & 73 του Ν. 3852/2010, αντίστοιχα με τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Λιμενικού Γραφείου (υπ’ αριθμ. 34736/15.10.2015 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στα λιμάνια αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Θερμαϊκού απαιτείται και η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) και τις υπ’ αριθμ. 8210/01/12/24-02-2012 και 8321.6/01/12/12-03-2012 (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99

Για την εκτέλεση λιμενικών έργων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων και επιβατών απαιτείται η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν.

Με απόφαση Δημάρχου μπορούν να συστήνονται επιτροπές οι οποίες θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που αφορούν στο Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Θερμαϊκού, θέτοντας και προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων προς αυτό, προκειμένου να λάβει απόφαση.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Το Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1527Β’/2013), είναι αυτοτελές γραφείο που υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο, του οποίου οι αρμοδιότητες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ή στον προϊστάμενο του Λιμενικού Γραφείου ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο αυτού.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η ταμειακή διαχείριση του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Θερμαϊκού, ενεργείται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα, μελέτες που έχουν σχέση με τη βελτίωση και συντήρηση των υφιστάμενων έργων στις λιμενικές εγκαταστάσεις είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού.

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στις χερσαίες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται διάφορες δραστηριότητες, (εμπορικές τουριστικές, επισκευαστικές, κλπ), από τρίτους υπομισθωτές, για χρήσεις συμβατές με τους σκοπούς του ΛΓΔΘ και την λειτουργία του.

Οι υπομισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υποχρέωση να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκμετάλλευση του χώρου τους και να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις σχετικές αγορανομικές, αστυνομικές κ.α. διατάξεις και ιδιαίτερα σ’ αυτές που προβλέπουν την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου και των εγκαταστάσεων, την αποφυγή θορύβων, την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων κλπ.

Οι υπομισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν προηγουμένως την έγγραφη έγκριση του ΛΓΔΘ και της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για ότι αφορά στη μεταβολή της εξωτερικής εμφάνισης του χώρου τους (αλλαγή χρωμάτων, τοποθέτηση πινακίδων, διαφημιστικών σημάτων, σημαιών, τεντών κλπ.).