Έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κάθε χρόνο, καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι που δύναται να παραχωρούνται για τις διάφορες προβλεπόμενες χρήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:

• Για Τραπεζοκαθίσματα: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπορεί να γίνει στα καταστήματα που στην άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας των οποίων αναφέρεται ότι μπορούν να διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου που επιθυμούν να καταλάβουν.
• Για τοποθέτηση εμπορευμάτων: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων γίνεται σε νόμιμα λειτουργούντα εμπορικά καταστήματα.
• Για Περίπτερα: Όλα τα νόμιμα λειτουργούντα περίπτερα υποχρεούνται στην έκδοση της ετήσιας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο, για την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.
• Για Μικροπωλητές – Παραγωγούς: Οι παραγωγοί και οι μικροπωλητές που διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου μπορούν εκδώσουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τη διάθεση των προϊόντων τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας είναι τα εξής
1. Άδεια Παραγωγού
2. Πρόσφατη Δήλωση Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) ή αντίστοιχη βεβαίωση από γεωπόνο της περιοχής καλλιέργειας από την οποία προκύπτει το είδος και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών προϊόντων

• Για Οικοδομικές Εργασίες:
Στους ανοικοδομούντες επιτρέπεται η χρήση μόνο στο έμπροσθεν της ανεγειρόμενης οικοδομής κατάστρωμα τμήματος οδού και πεζοδρομίου. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος από τους ανοικοδομούντες θα είναι ίσος με το μήκος της προσόψεως της ανεγειρόμενης οικοδομής και θα καλύπτει ολόκληρο το πλάτος του πεζοδρομίου, ή μέρος αυτού. Για τα ευρισκόμενα στη γωνία δύο οδών ανεγειρόμενα κτίρια, επιτρέπεται η χρήση των πεζοδρομίων ή μέρος αυτών (κατά τα ανωτέρω) σε αμφότερες τις πλευρές της οικοδομής. Στην περίπτωση αυτή το τέλος θα είναι ανάλογο με το χώρο.

• Για πρόσκαιρη χρήση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων:
Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν καθοριστεί κοινόχρηστοι χώροι που δύνανται παραχωρούνται κατ΄ εξαίρεση χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορούν αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής, ως ακολούθως:
Α) Για εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, τουριστικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής προβολής, οι οποίες διοργανώνονται από φορείς που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται ατελώς.
Β) Για εκδηλώσεις δημόσιας εμπορικής προβολής (επιχειρήσεις και επαγγελματίες) προβλέπεται η καταβολή ημερήσιου τέλους για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.