Τρίτη 26-09-23

Αντιδήμαρχοι

Βάσει της 341/2022 Απόφασης Δημάρχου ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι.

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτή­των της, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία : ( α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας δ) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) και των αντιστοίχων Γραφείων των Τμημάτων πλην των εξαιρετέων, την ευθύνη και εποπτεία θα την ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος.

2. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία. (α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και αλλοδαπών β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέρι­μνας γ) Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Πιστοποίησης Διαδικασίας).

3. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.

4. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016.

5. Τη φροντίδα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσης οφειλών προς τον Δήμο.

6. Την υπογραφή πάσης φύσεως αδειών που εκδίδει το Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας, καθώς και όλων των αποφάσεων επιβολής προστίμων.

7. Τη φροντίδα τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία καταστη­μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουρ­γίας από το Δήμο.

8.Την υπογραφή των εγγράφων αρμοδιότητας του Γραφείου Προμηθειών & Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα:
-Αποφάσεις Δημάρχου για :

 •  την έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών,
 •  την απευθείας ανάθεση προμηθειών και  εργασιών,
 •  την έγκριση πρακτικών πρόχειρων διαγωνισμών για κατακύρωση, κήρυξη αυτών άγονων ή επανάληψη τους,

– Συμβάσεις προμήθειας αγαθών και ανάθεσης εργασιών.

– Διακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών.

– Διαβιβαστικά για δημοσιοποίηση διαγωνισμών σε Εφημερίδες, ΦΕΚ, κ.τ.λ.

9. Την ευθύνη και εποπτεία δημοτικής αποθήκης υλικών.

10. Την παραλαβή πάσης φύσεως δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων κοινοποιού­μενων στο Δήμο.

11. Την υπογραφή όλων των εκδιδομένων από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσωπι­κού του Δήμου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποφάσεων που αφορούν την προϋπηρεσία, τις πάσης φύσεως άδειες, τις μισθολογικές προαγωγές, της τήρησης ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Δήμου καθώς και την έκδοση των πράξεων όλων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

12. Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινή­των προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.

13. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

14. Την έκδοση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων.

15. Την υπογραφή Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνος Κούτουκας Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία 2392330005 anoik@thermaikos.gr

320/23 Απόφαση Δημάρχου

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1.Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και

Περιβάλλοντος και των αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και την ισχύουσα νομοθεσία, πλην των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

 1. Την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
 2. Την παρακολούθηση σύνταξης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

Μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε :

 1. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 3. Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών καθώς και όλων των αποφάσεων, εισηγήσεων ή άλλων εγγράφων, εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
 4. Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
 5. Καθώς επίσης ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και :
 • Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
 • Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρων αρμοδιότητες.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982, εκ περιτροπής ή εναλλακτικά με τον Δήμαρχο.
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Λεωφόρος Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας και Προμηθέως γωνία, 57019, Περαία

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού,
  Οργάνωσης και Ανάπτυξης, και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8)
  και την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης
  Τεχνικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτού σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την
  ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Ιωσήφ Μισαλέμης Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας & Προμηθέως, Τ.Κ. 57019, Περαία – Θεσσαλονίκη 6974034484 iosiftima@yahoo.gr

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  και των αρμοδιοτήτων αυτής σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνος Μπάρμπας Κώστα Βάρναλη 2, 570 04 Νέα Μηχανιώνα 2392330323
2392330321
gr.perivallon@thermaikos.gr

Μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και
  των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Σοφία Ζηφκοπούλου 28ης Οκτωβρίου 16 Επανομή Τ.Κ. 57500 2392330102
2392330108
gr.paideias@3025.syzefxis.gov.gr

Στους οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον
τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε :

1. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών καθώς και όλων των αποφάσεων,
εισηγήσεων ή άλλων εγγράφων, εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους
καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς,
εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
4. Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βογιατζή.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και :
• Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
• Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
• Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
• Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρων αρμοδιότητες.

Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται εκ περιτροπής, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο, η
τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισµό των δράσεων του ∆ήµου αναφορικά µε θέµατα Πολιτισµού, Αθλητισµού, Τουρισµού και Εθελοντισµού.
 2. Τον εξουσιοδοτούµε για την υπογραφή µε εντολή ∆ηµάρχου, των σχετικών µε τα
  θέµατα που του ανατίθενται εγγράφων.
 3. Ο ανωτέρω Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος θα χρησιµοποιεί γραφεία και
  γραµµατειακή υποστήριξη από τις υφιστάµενες δοµές υποστήριξης των πολιτικών
  οργάνων του ∆ήµου.

320/23 Απόφαση Δημάρχου

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου αναφορικά με το Γραφείο Πρασίνου και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 4) και την ισχύουσα νομοθεσία.

Την ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων του Δήμου αναφορικά με θέματα της Πολιτικής Προστασίας.

Μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε :

 1. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 3. Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών καθώς και όλων των αποφάσεων, εισηγήσεων ή άλλων εγγράφων, εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
 4. Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
 5. Καθώς επίσης ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και :
 • Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
 • Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρων αρμοδιότητες.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982, εκ περιτροπής ή εναλλακτικά με τον Δήμαρχο.