Σάββατο 2-03-24

Αντιδήμαρχοι

Βάσει της 09/2024 Απόφασης Δημάρχου Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θερμαϊκού, με θητεία από 02.01.2024 έως και 31.08.2025, μεταβιβάζοντας σε αυτούς καθ’ ύλην και κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία (άμισθος), τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γρουσουζάκο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπον:

1. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.1 και 4.3 και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.
3. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του π.δ 80/2016.
4. Τη φροντίδα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσης οφειλών προς τον Δήμο.
5. Την υπογραφή πάσης φύσεως αδειών που εκδίδει το Τμήμα Εσόδων, καθώς και όλων των αποφάσεων επιβολής προστίμων.
6. Τη φροντίδα τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από τον Δήμο.
7. Την υπογραφή των εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα Αποφάσεις Δημάρχου για:
• την έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
• την απευθείας ανάθεση προμηθειών και εργασιών,
• Συμβάσεις προμήθειας αγαθών και ανάθεσης εργασιών – Διακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών.
• Διαβιβαστικά για δημοσιοποίηση διαγωνισμών σε Εφημερίδες, ΦΕΚ, κ.τ.λ.
• Την ευθύνη και εποπτεία δημοτικής αποθήκης υλικών.
8. Την καθοδήγηση, εποπτεία και τον συντονισμού των δράσεων και ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
1. την απορρόφηση εργατικού δυναμικού με την υλοποίηση δωρεάν συμβουλευτικών δράσεων προς ανέργους για υποστήριξη και ενθάρρυνσή τους στην ανεύρεση απασχόλησης.
2. την απορρόφηση εργατικού δυναμικού με την δημιουργία δημοτικών γραφείων ενημέρωσης για την απασχόληση με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
3. τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου (εκμισθώσεις, παραχωρήσεις κτλπ).
4. τις πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
9. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.
10. Την εξουσιοδότηση να υπογράφει :
1. Την έγκριση των δαπανών και την διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.
2. Όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για την διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων πλην θεμάτων που αφορούν τεχνικά έργα.
3. Όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών.
4. Τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
11. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.1 και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
12. Την παραλαβή πάσης φύσεως δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων κοινοποιούμενων στο Δήμο.
13. Την υπογραφή όλων των εκδιδομένων από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποφάσεων που αφορούν την προϋπηρεσία, τις μισθολογικές προαγωγές, της τήρησης ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Δήμου καθώς και την έκδοση των πράξεων όλων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
14. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης ΚΕΠ και των αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.5 και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
15. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού.
16. Την υπογραφή Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού.
17. Την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων.
18. Την υπογραφή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων.
19. Την υπογραφή Πιστοποιητικών Δημοτολογίου αντί του Προϊσταμένου.
20. Τη σύνταξη και υπογραφή του Μ.Α. και των Στρατολογικών Πινάκων.
21. Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου των θεμάτων των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

Επίσης ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Γρουσουζάκο.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνουΔιεύθυνσηΤηλέφωνοEmail
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣΜεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία2392330097anoik@thermaikos.gr

Β. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μαργαρίτη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:

1. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.4.) και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ ((ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 1 υποενότητα 1.5 και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου κ. Φώτιου Μπαξεβάνη, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

Γ. Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτιο Μπαξεβάνη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:

1. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος)και συγκεκριμένα ενότητα 2 υποενότητα 2.1) και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και των αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 3 υποενότητα 3.2 και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
3. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 2 υποενότητα 2.2. πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος Μπαξεβάνης αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Γρουσουζάκου, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει, και του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαργαρίτη, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

Δ. Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Σαλπιγγίδη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:

1. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Πολιτισμού του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.2. τμήμα 4.2.2. γραφείο Γ) την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Αθλητισμού του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.2. τμήμα 4.2.2. γραφείο Δ) την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
3. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Νεολαίας του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.2. τμήμα 4.2.2. γραφείο Β) την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαλπιγγίδης αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα της Αντιδημάρχου κ. Μορφούλας Καραγιάννη Σκαρτάδου, όταν η τελευταία κωλύεται ή απουσιάζει.

Ε. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), την Δημοτική Σύμβουλο κ. Μορφούλα Καραγιάννη Σκαρτάδου και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:

1. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.2 τμήμα 4.2.1) και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.2 τμήμα 4.2.3) και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
3. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 4 υποενότητα 4.2. τμήμα 4.2.2. γραφείο Α) και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Μορφούλα Καραγιάννη Σκαρτάδου αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Σαλπιγγίδη, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

ΣΤ. Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:

1.Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 3 υποενότητα 3.1 τμήμα 3.1.3 και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος) και συγκεκριμένα ενότητα 1 υποενότητα 1.6 και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.

Και τις κατά τόπο αρμοδιότητες στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας:

1. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας.
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας
4. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου που δίνεται με την παρούσα απόφαση, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας.
5. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας, σύμφωνα με τον ΟΕΥ(ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος)και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
7. Τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας.
8. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας.
9. Την υπογραφή Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου κ. Πέτρου Γαβριήλ Αθανασούλη, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

 

Ζ. Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία (έμμισθος), τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πέτρο Γαβριήλ Αθανασούλη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού:

1. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού.
3. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος)και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
5. Την διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Γαβριήλ Αθανασούλης αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου κ. Στυλιανού Κασσάρα, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

Η. Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Δημοτικής Ενότητας Επανομής, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία (άμισθος), τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στυλιανό Κασσάρα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Επανομής:

1.Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Επανομής, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Επανομής.
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Επανομής.
4. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου που δίνεται με την παρούσα απόφαση, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Επανομής.
5. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Επανομής για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την ευθύνη, την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Επανομής σύμφωνα με τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1030/24.02.2023 Β΄ τεύχος)και την ισχύουσα νομοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
7. Την διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Επανομής.
8. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Επανομής.
9. Την υπογραφή Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Ενότητα Επανομής.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Κασσάρας αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε:

1. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.
2. Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών καθώς και όλων των αποφάσεων, εισηγήσεων ή άλλων εγγράφων, εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
3. Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και:
• Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
• Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
• Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρων αρμοδιότητες.

Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται εκ περιτροπής, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο, η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ. 391/1982.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.