Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23923 30016 & 23923 30038

Αντιδήμαρχοι

Βάσει της 282/2020 Απόφασης Δημάρχου ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι.

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτή­των της, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία : ( α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας δ) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) και των αντιστοίχων Γραφείων των Τμημάτων πλην των εξαιρετέων, την ευθύνη και εποπτεία θα την ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος.

2. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία. (α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και αλλοδαπών β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέρι­μνας γ) Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Πιστοποίησης Διαδικασίας).

3. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.

4. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016.

5. Τη φροντίδα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσης οφειλών προς τον Δήμο.

6. Την υπογραφή πάσης φύσεως αδειών που εκδίδει το Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας, καθώς και όλων των αποφάσεων επιβολής προστίμων.

7. Τη φροντίδα τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία καταστη­μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουρ­γίας από το Δήμο.

8.Την υπογραφή των εγγράφων αρμοδιότητας του Γραφείου Προμηθειών & Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα:
-Αποφάσεις Δημάρχου για :

  •  την έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών,
  •  την απευθείας ανάθεση προμηθειών και  εργασιών,
  •  την έγκριση πρακτικών πρόχειρων διαγωνισμών για κατακύρωση, κήρυξη αυτών άγονων ή επανάληψη τους,

– Συμβάσεις προμήθειας αγαθών και ανάθεσης εργασιών.

– Διακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών.

– Διαβιβαστικά για δημοσιοποίηση διαγωνισμών σε Εφημερίδες, ΦΕΚ, κ.τ.λ.

9. Την ευθύνη και εποπτεία δημοτικής αποθήκης υλικών.

10. Την παραλαβή πάσης φύσεως δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων κοινοποιού­μενων στο Δήμο.

11. Την υπογραφή όλων των εκδιδομένων από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσωπι­κού του Δήμου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποφάσεων που αφορούν την προϋπηρεσία, τις πάσης φύσεως άδειες, τις μισθολογικές προαγωγές, της τήρησης ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Δήμου καθώς και την έκδοση των πράξεων όλων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

12. Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινή­των προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.

13. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

14. Την έκδοση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων.

15. Την υπογραφή Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνος Κούτουκας Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία 2392330005 anoik@thermaikos.gr

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου και των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.
α) Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προ­στασίας και Δημόσιας Υγείας
γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και Σηματοδότησης
δ) Τμήμα Πολεοδομίας
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, της Δ/νσης και των Τμημάτων της και των αντιστοίχων Γραφείων των Τμημάτων πλην των εξαιρετέων, την ευθύνη και εποπτεία  των οποίων θα την ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος.

2. Την παρακολούθηση σύνταξης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

3. Την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών του Δήμου.

4. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική μέριμνα και τη διαχείριση των υλικών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

5. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονο­μική Επιτροπή) τη διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και διεθνών) καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν αναγκαίες απ’ ευθείας αναθέσεις, υπό τις προϋποθέ­σεις και με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των ως άνω οργά­νων και να εκδίδει, υπογράφει και δημοσιεύει τις αντίστοιχες διακηρύξεις ή προσκλή­σεις, τις πράξεις επανάληψης (όταν απαιτείται) και τις πράξεις κατακύρωσης των αντί­στοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών.

6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Χρήστος Βογιατζής Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας & Προμηθέως 2313337600 atexn@thermaikos.gr

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς

2. Την εποπτεία, συντονισμό και οργάνωση για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή αρμοδιότητας του ∆ήμου

3. Την εποπτεία, συντονισμό και οργάνωση για την τουριστική προβολή του ∆ήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

4. Την συνεργασία με φορείς του ∆ήμου για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του Τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών

5. Την εποπτεία και το σχεδιασμό για αδελφοποιήσεις πόλεων του εξωτερικού και την ανάπτυξη διεθνών διαδημοτικών συνεργασιών σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

6. Την εποπτεία, συντονισμό και οργάνωση για τη συμμετοχή του ∆ήμου σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.

7. Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους.

8. Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού,

9. Την εισήγηση για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων και των δημοτικών χώρων άθλησης,

10. Την οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του ∆ήμου με αθλητικούς φορείς και αθλητικές ομάδες.

11. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων (∆ΗΠΠΑΚΥΘ) που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

12.Την οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία δράσεων για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την προαγωγή του Εθελοντισμού

13. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση
Παναγιώτης Τροκάνας Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 57019, Περαία

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

Α. Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης, και των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Δημοτικής Περιουσίας και των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του αν­θρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και δια­χείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

2. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρ­μόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.

3. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην ε­φαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνι­κών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

4. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λ.π.).

Γ. Την μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ∆ημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα:

1.για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του ∆ήμου, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων

2. την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία

Δ.Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Ιωσήφ Μισαλέμης Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας & Προμηθέως, Τ.Κ. 57019, Περαία – Θεσσαλονίκη 6974034484 iosiftima@yahoo.gr

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την εποπτεία και συντονισμό της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Την ευθύνη, εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Πρασίνου και των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία

3. Την τέλεση πολιτικών γάμων

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Κωνσταντίνος Μπάρμπας Κώστα Βάρναλη 2, 570 04 Νέα Μηχανιώνα 2392330323
2392330321
gr.perivallon@thermaikos.gr

Μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

  1. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών και G.I.S. (ΤΠΕ) και των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομο­θεσία.
  2. Τη διαδραστική ενημέρωση των δημοτών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  3. Την εποπτεία λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.
  4. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
  5. Την εποπτεία και τον συντονισμό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδι­κασιών με την δημιουργία και λειτουργία Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών.
  6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Σίμος Καψάλας Καψαλάκειος πολιτιστική στέγη, πλατεία Παναγίας Φανερωμένης, Ν. Μηχανιώνα Τ.Κ.57004 2392330363 politis@thermaikos.gr

Μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Την ευθύνη, εποπτεία, το συντονισμό του Γραφείου Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης και των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Α. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Παιδεία σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα:

1. Την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ∆ΚΚ).

2. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

3. Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του ∆ήμου.

4. Τη μέριμνα για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας ∆ια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο ∆ήμος με τη Γενική Γραμματεία ∆ια Βίου Μάθησης.

5. Τη μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο ∆ήμος με το Υπουργείο.

 

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Σοφία Ζηφκοπούλου 28ης Οκτωβρίου 16 Επανομή Τ.Κ. 57500 2392330102
2392330108
gr.paideias@3025.syzefxis.gov.gr

Μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Α. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών καθώς και την κοινωνική πολιτική, πρόνοια και αλληλεγγύη, ιδίως ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών.

2. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

3. Την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών ομάδων πληθυσμού και ατόμων που έχουν αντίστοιχη ανάγκη (υποστήριξης, προστασίας και φροντίδας), των προσφύγων και μεταναστών συμπεριλαμβανομένων, και δημόσιων κοινωνικών αγαθών για την άμβλυνση κοινωνικών και οικονομικών διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και ατόμων ή ομάδων ατόμων,

4. Το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την εξασφάλιση και ανάπτυξη δομών, υποδομών και συνείδησης κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας και συνοχής και για την ανάδειξη της αξίας του κοινού και δημόσιου συμφέροντος και της προτεραιότητάς του έναντι του ατομικού και ιδιωτικού συμφέροντος.

5. Τη μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών, με παραχώρηση δημοτικών καταλυμάτων ή με παροχή χρηματικών βοηθημάτων ή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και μεταναστών.

6.Την τέλεση πολιτικών γάμων

Β. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.

Γ. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ∆ήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου Διεύθυνση
Χρήστος Τζίνας Πλατεία Ι. Μεταξά, Επανομή Τ.Κ.57500

Στους οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε :

1. Εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών.

4. Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις

Όταν ο ∆ήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας, που αναπληρώνει το ∆ήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βογιατζή.

α) Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
β) Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
γ) Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
δ) Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρων αρμοδιότητες. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται εκ περιτροπής, εναλλακτικά με τον ∆ήμαρχο, η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον ∆ήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982