Κυριακή 4-06-23

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Η δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή δήμαρχο.
   • Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους.
   • Ο γάμος δηλώνεται από το ζεύγος ή τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
   • Α.Φ.Μ των συζύγων.
   • Α.Μ.ΚΑ. των συζύγων.

   Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 40 ημερών. Στους υπόχρεους προς δήλωση, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται, με απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο 100€ μετά από ένα (1) μήνα έως τρεις (3) μήνες και 300€ μετά από τρεις (3) μήνες.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου).
   • Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση.
   • Α.Φ.Μ των γονέων.
   • Α.Μ.Κ.Α. των γονέων.
   • Ασφαλιστικός φορέας των γονέων.
   • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
   • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

   Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών. Στους υπόχρεους προς δήλωση, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται, με απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο 100€ μετά από ένα (1) μήνα έως τρεις (3) μήνες και 300€ μετά από τρεις (3) μήνες

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Δικαστική απόφαση (αμετάκλητη)
   • Έκθεση επίδοσης η δήλωση παραίτησης από τα ένδικα μέσα
   • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου
   • Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός)

   (Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται πρωτότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 850/76).

   • Α.Φ.Μ των συζύγων
   • Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων
   • Αστυνομική Ταυτότητα των συζύγων

   Δικαίωμα να δηλώσουν τη λύση του γάμου έχουν τα δύο μέλη του διαζυγίου, ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και την αστυνομική του ταυτότητα.

   Σε περίπτωση που η λύση του γάμου δηλωθεί στο ληξιαρχείο με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός(1) μηνός από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου, επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο αξίας 100€ .

   Σε περίπτωση που η λύση του γάμου δηλωθεί στο ληξιαρχείο με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση  του δικαστηρίου, επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο αξίας 300€.

   Σε περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου έγινε αμετάκλητη πριν την ημερομηνία 8/5/2013 (ημερομηνία ισχύος του Ν4144/2013), δεν επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα αλλά επιβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου ή διπλοτύπου είσπραξης Δ.Ο.Υ. αξίας 18 €.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

    • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο το οποίο θα περιλαμβάνει αναγκαία και υποχρεωτικά το Α.Φ.Μ, το Α.Μ.Κ.Α., τον Ασφαλιστικό φορά του θανόντος καθώς και τον ακριβή τόπο, την ημερομηνία και την ώρα ενταφιασμού.
    • Ταυτότητα του ατόμου που δηλώνει το θάνατο.
    • Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 24 ωρών.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   • Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα.
   • Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση.
   • Η δήλωση μπορεί να γίνει μόνο από τους γονείς και απαιτείται η παρουσία και των δύο.
   • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η δήλωση της βάπτισης συνιστάται να πραγματοποιείται στο ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού, με την παρουσία και των δύο γονέων ή με εξουσιοδότηση του ενός προς τον άλλον.

   Ορισμός ημερών τέλεσης πολιτικών γάμων

   Για τον καλύτερο προγραμματισμό των πολιτικών γάμων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η τέλεση των πολιτικών γάμων στο Δήμο μας θα πραγματοποιείται στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Θερμαϊκού, Δημοτικό Κατάστημα Μηχανιώνας, Δημοτικό Κατάστημα Επανομής) και στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη Νέας Μηχανιώνας, ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 14:00.

    

   Έκδοση άδειας γάμου σε Έλληνες

   • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου μπορούν να υποβάλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού (δηλ. η διεύθυνση κατοικίας τους πρέπει να ανήκει στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού).
   • Αίτηση έκδοσης άδειας και τέλεσης πολιτικού γάμου καθώς και υπεύθυνη δήλωση χορηγούνται από την υπηρεσία μας.
   • Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας γάμου, που χρειάζεται να κατατεθούν από τον καθένα ξεχωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ/τος 391/1982, και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ/τος 1329/1983 είναι τα παρακάτω:

   • Ηλεκτρονικό παράβολο 18 Ευρώ
   • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και μια απλή φωτοτυπία τους που παραμένει στην υπηρεσία μας.
   • Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερομένου. Αν δεν έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη γέννησης για κάποιον από τους δύο συζύγους, ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία αυτός ανήκει. Βεβαίωση από την ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία για την καταστροφή των αρχείων της.
   • Για ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται Δικαστική Απόφαση για την έκδοση της άδεια γάμου.
   • Μία ολόκληρη ημερήσια τοπική εφημερίδα (της Θεσσαλονίκης), στην οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία του γάμου, και όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Θερμαϊκού
   • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας, προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
   • Αντίγραφο Ε1, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Θερμαϊκού.

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για δημότες του Δήμου Θερμαϊκού που είναι κάτοικοι εξωτερικού, οι άδειες γάμου εκδίδονται από το Δήμο μας. Τα δικαιολογητικά παραμένουν ίδια με τα παραπάνω, ενώ την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση παραλαμβάνουν, συμπληρώνουν και υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας τους. Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλονται σε εξουσιοδοτημένο άτομο για τις περαιτέρω ενέργειες.

   Έκδοση άδειας γάμου σε αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα

   • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου μπορούν να υποβάλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού (δηλ η διεύθυνση κατοικίας τους πρέπει να ανήκει στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού). (χορηγείται από την υπηρεσία)
   • Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας γάμου αλλοδαπών, που είναι κάτοικοι Ελλάδος και πρόκειται να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα είναι:

   • Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή από την οικεία Προξενική Αρχή στη Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος, μεταφρασμένη και επικυρωμένη ((βλέπε υποσημείωση 1)
   • Άδεια παραμονής που είναι εν ισχύ ή ΒΙΖΑ όπου απαιτείται.
   • Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο (βλέπε υποσημείωση 1) .
   • Φωτοτυπία του διαβατηρίου.
   • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο (υποσημείωση 1).
   • Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη (υποσημείωση 1).
   • Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Θερμαϊκού
   • Ηλεκτρονικό παράβολο 18 Ευρώ
   • Αποδεικτικό κατοικίας (Ε1 τελευταίου έτους).

   Υποσημείωση 1:

   Ξενόγλωσσα έγγραφα χωρών που είναι ενταγμένα στην συνθήκη της Χάγης φέρουν την σφραγίδα «APOSTILLE».

   Για τα υπόλοιπα κράτη, που δεν είναι ενταγμένα στην συνθήκη της Χάγης, τα έγγραφα επικυρώνονται είτε από το Ελληνικό προξενείο στην χώρα τους, είτε από το προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα και στη συνέχεια, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης τους, είτε από Έλληνα δικηγόρο μεταφραστή, με επικύρωση της μετάφρασης από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

   Υποσημείωση 2:

   Μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα να προσκομίζονται και απλές φωτοτυπίες αυτών οι οποίες παραμένουν στην υπηρεσία μας.

   Έκδοση άδειας γάμου σε αιτούντες πολιτικού ασύλου

   • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου μπορούν να υποβάλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού (δηλ. η διεύθυνση κατοικίας τους πρέπει να ανήκει στα όρια του Δήμου Θερμαϊκού).
   • Αίτηση έκδοσης άδειας και τέλεσης πολιτικού γάμου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση χορηγούνται από την υπηρεσία μας.

   Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

   • Κάρτα αιτούντος πολιτικού ασύλου και φωτοτυπία αυτής μεταφρασμένη.
   • Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή από την οικεία Προξενική Αρχή στη Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος, μεταφρασμένη και επικυρωμένη ((βλέπε υποσημείωση 1)
   • Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα συμπληρώνεται η αδυναμία προσκόμισής του, καθώς και τα ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης του ενδιαφερομένου. Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται στο κοντινότερο αστυνομικό Τμήμα.
   • Γνωστοποίηση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Θερμαϊκού.
   • Ηλεκτρονικό παράβολο 18 Ευρώ

   Υποσημείωση 1:

   Ξενόγλωσσα έγγραφα χωρών που είναι ενταγμένα στην συνθήκη της Χάγης φέρουν την σφραγίδα «APOSTILLE»,

   Για τα υπόλοιπα κράτη, που δεν είναι ενταγμένα στην συνθήκη της Χάγης, τα έγγραφα επικυρώνονται είτε από το Ελληνικό προξενείο στην χώρα τους, είτε από το προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

   Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης τους, είτε από Έλληνα δικηγόρο μεταφραστή, με επικύρωση της μετάφρασης από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

   Υποσημείωση 2:

   Μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα να προσκομίζονται και απλές φωτοτυπίες αυτών οι οποίες παραμένουν στην υπηρεσία μας.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό 

   Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται για τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και  απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

   • Ειδική αίτηση + Υπεύθυνη δήλωση + Εξουσιοδότηση Ελληνικού Προξενείου της χώρας που διαμένει μόνιμα με θεωρημένο τη γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
   • Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης
   • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών
   • Για τους διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
   • Για τους χήρους, ληξιαρχική πράξη θανάτου
   • Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο μεταξύ τους, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης.
   • Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο με τρίτο πρόσωπο, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης με καταχωρημένη τη λύση του.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Δημοσίευση αγγελίας γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης .
   • Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. εφόσον υπάρχει (εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.)
   • Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. εφόσον υπάρχει (βεβαίωση, φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας)

   Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 (επτά) ημερολογιακές ημέρες

   Με την κατάθεση δικαιολογητικών απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€.