Τρίτη 16-07-24
Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο

Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2015, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 65610/04.09.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 198 Α.Α.Π., καθορίστηκε το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Θερμαϊκού (ΑΛΓΔΘ) να είναι πλέον τυπικά και ουσιαστικά ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης στην καθορισμένη χερσαία και θαλάσσια ζώνη των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θερμαϊκού (αλιευτικός & τουριστικός λιμένας Ν. Μηχανιώνας, αλιευτικό καταφύγιο Αγγελοχωρίου, αλιευτικό καταφύγιο Επανομής, αλιευτικό καταφύγιο Ν. Επιβατών, αλιευτικό καταφύγιο Περαίας ), σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α’), καθώς και των χώρων που έχουν εξομοιωθεί ή πρόκειται να εξομοιωθούν με ζώνη λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) και την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’).

Οι συναλλασσόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο ή οι κυκλοφορούντες εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων και των χώρων που έχουν εξομοιωθεί με ζώνη λιμένα του Δήμου Θερμαϊκού οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού του Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Θερμαϊκού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις εντολές των αρμόδιων οργάνων.

ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ 8122.1/03/04/03.02.04-Β’ 310 & 8122.1/29/2014/16.07.14-Β’ 2032 το Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Θερμαϊκού, ως φορέας διοίκησης και διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου, οφείλει να μεριμνά για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στον χώρο αρμοδιότητάς του κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Λιμενική Αρχή.

Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού εντάχθηκαν στο άρθρο 9 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού (ΦΕΚ 1527 Β’/2013). Συγκεκριμένα:

Σκοπός του ΛΓΔΘ είναι η εποπτεία και διαχείριση στο λιμάνι Ν. Μηχανιώνας και στο αλιευτικό καταφύγιο Αγγελοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας, στο αλιευτικό καταφύγιο Επανομής της Δημοτικής Ενότητας Επανομής και στο αλιευτικό καταφύγιο Ν. Επιβατών της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, στο αλιευτικό καταφύγιο Περαίας της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού. Ενδεικτικοί στόχοι συμβατοί και με τις διατάξεις του Ν. 2971/19-12-2001 ιδίως του άρθρου 1 παρ. 9 και των άρθρων 18 (παρ. 1), 19, 20 και 21 είναι :

 • Η αξιολόγηση και καταγραφή του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θερμαϊκού, ο εντοπισμός αναγκών που δεν ικανοποιούνται και η ικανοποίησή τους στα πλαίσια των εκ του Νόμου αρμοδιοτήτων τόσο της λιμενικής νομοθεσίας όσο και των διατάξεων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. καθώς και αυτών που είναι συμβατές με τις λειτουργικές αρμοδιότητες του ΛΓΔΘ.
 • η διαχείριση και βελτίωση της υπάρχουσας λιμενικής υποδομής είτε πρόκειται για λιμένες κατά την έννοια του Νόμου είτε για λιμενικά καταφύγια.
 • Η συμβολή στην εν γένει οικονομική και ειδικότερα στην αλιευτική και τουριστική ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου και της πλησίον ενδοχώρας.
 • Η είσπραξη της Λιμενικής Φορολογίας όπως την προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις και η διάθεσή της για την εκτέλεση λιμενικών έργων, καθώς και έργων σε λιμενικά καταφύγια.
 • Η υποδοχή προτάσεων κρατικών φορέων και ΜΚΟ για τον τρόπο ικανοποίησης των πιο πάνω αναγκών.

   Λιμάνια

   Τέλη ελλιμενισμού

   Παραχώρηση Χρήσης Ζώνης Λιμένος

   Λιμεναρχεία