Παρασκευή 21-06-24
Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών:

1. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων.
2. Την ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Η/Μ Έργων και Σηματοδότησης.
3. Την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.
4. Την εποπτεία σύνταξης πράξεων εφαρμογής και διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.
5. Τις πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και αποζημιώσεων.
6. Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
7. Την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Οι-κονομικών Υπηρεσιών.
8. Τη μέριμνα και έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
9. Την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες ο-ριστικής διανομής.
10. Την επιβολή εισφορών που προκύπτουν από τις Πράξεις Εφαρμογής.
11. Την ευθύνη προώθησης προγραμμάτων Βιοκλιματικών Μελετών και Εφαρμογών.
12. Την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής κυκλο-φοριακών ρυθμίσεων.
13. Τον σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων.
14. Τη σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος του Δή-μου σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
15. Την έκδοση αδειών εκσκαφής σε δημοτικούς χώρους που αιτούνται οι οργανισμοί κοινωνικής ωφελείας κλπ.
16. Την ευθύνη και εποπτεία του σχεδιασμού κατασκευής και συντήρησης έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
17. Την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων αγροτεμαχίων και οικοπέδων από πίνακες ο-ριστικής διανομής.
18. Την ευθύνη και εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου, των πεζοδρόμων και πε-ζοδρομίων εντός οικιστικών περιοχών.
19. Την ευθύνη και τον έλεγχο ονοματοδοσίας οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακί-δων πληροφορίας και αρίθμηση κτιρίων και κτισμάτων.
20. Την ευθύνη και εποπτεία σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης εγγειοβελτιω-τικών έργων.
21. Την ευθύνη και εποπτεία των παραλιακών ζωνών καθώς και όλων των υποδομών του Δήμου που βρίσκονται εκτός οικιστικών ζωνών.
22. Την ευθύνη τήρησης και προώθησης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων, πράξεων αναλογισμού και προσκυρώσεις οικοπέδων.
23. Την ευθύνη εξασφάλισης των κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες και τη χρήση αυτών σύμφωνα με τον νόμο και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
24. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων που αφορούν στη νομι-μότητα των προδιαγραφών, της θέσεις της εγκατάστασης κ.α. των στεγάστρων, α-φετηριών και στάσεων λεωφορείων του ΟΑΣΘ και της δημοτικής συγκοινωνίας.
25. Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., συλλόγους, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων, για την ομαλή εκτέλεση έρ-γων στον Δήμο έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του.
26. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα κτιριακά και συγκοινωνιακά έργα (οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη και παραλαβή έργων).
27. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική μέ-ριμνα και τη διαχείριση των υλικών της Τ.Υ.
28. Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τις συγκοινωνίες, τις εγκαταστάσεις και τις άδειες μεταφορών.
29. Την κατάρτιση και έγκριση μελετών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και κατα-σκευή έργων και έργων οδοποιίας.
30. Τις αστικές αναπλάσεις και γενικότερα το σχεδιασμό και τη μέριμνα για τη βελτί-ωση του αστικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.
31. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) τη διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και διε-θνών) καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν αναγκαίες απ’ ευθείας αναθέσεις, υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για τα αντικεί-μενα που αναφέρονται παραπάνω, να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών α-ποφάσεων των ως άνω οργάνων και να εκδίδει, υπογράφει και δημοσιεύει τις α-ντίστοιχες διακηρύξεις ή προσκλήσεις, τις πράξεις επανάληψης (όταν απαιτείται) και τις πράξεις κατακύρωσης των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση βεβαιώσεων

Επόπτης υγείας

Ηλεκτροφωτισμός

Θέματα πολιτικής προστασίας

Κατασκευή συντήρηση και αποκατάσταση οδών

Ονοματοδοσία οδών

Παιδικές χαρές

Πολεοδομία

Συντήρηση χώρων πρασίνου