Οικονομικές ενισχύσεις

Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του χρηματικού αυτού βοηθήματος έχει ως εξής:

Οι δημότες που αντιμετωπίζουν την έκτακτη και σοβαρή ανάγκη υποβάλλουν αίτηση, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού (οδός Δευκαλίωνος 23 Περαία) η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

2) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού

3) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

4) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

5) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

6)Μισθωτήριο συμβόλαιο taxis

Αν υπάρχει γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2018, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων για να διενεργήσει κοινωνική έρευνα κατ’ οίκον για την επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του κάθε νοικοκυριού. Κατόπιν τούτου, ελέγχει εάν πληρούνται τα κριτήρια και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.