Παρασκευή 21-06-24

Πληρωμή δημοτικών τελών & φόρων

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ)  καταβάλλονται για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα αλλά και για τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται αλλά χρησιμοποιούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (πχ αποθηκευτικοί χώροι, κλειστοί χώροι στάθμευσης κλπ). Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΔΦ) καταβάλλεται μόνον για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνηταΤα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων καταβάλλονται μέσω τον λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Υπόχρεος είναι ο καταναλωτής στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός κατανάλωσης του ρεύματος. Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται τα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνονται στο Δήμο κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Για μη ηλεκτροδοτούμενα αλλά χρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται κατόπιν οίκοθεν βεβαίωσής τους βάσει των στοιχείων που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης θα πρέπει ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος ή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να ενημερώνει άμεσα το Δήμο, υποβάλλοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου, ώστε το ακίνητο να απαλλάσσεται από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σε διαφορετική περίπτωση το ακίνητο θεωρείται εκ του νόμου ως χρησιμοποιούμενο και τα δημοτικά τέλη χρεώνονται κανονικά.

Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα (δλδ κτίσματα και οικόπεδα) που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, εφόσον τα τελευταία πληρούν τις, υπό των πολεοδομικών διατάξεων, προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αποφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 8752/94),

β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως (νόμιμα ή αυθαίρετα) ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πλη0υσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

Το ΤΑΠ καταβάλλεται από τους υπόχρεους για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Για τη μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα το ΤΑΠ βεβαιώνεται και εισπράττεται οίκοθεν κατόπιν της σχετικής δήλωσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής της εν λόγω δήλωσης ο νόμος προβλέπει την επιβολή προστίμου 200% του αντίστοιχου τέλους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της σχετικής δήλωσης ΤΑΠ είναι:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου
  2. Οικοδομική άδεια (εφόσον πρόκειται για κτίσμα)
  3. Βεβαίωση υπαγωγής στους αντίστοιχους νόμους νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (εάν υπάρχουν)
  4. Πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη / των ιδιοκτητών των ακινήτων

Το τέλος αποκομιδής μπαζών και ογκωδών αντικειμένων  καταβάλλεται από τους κατοίκους του Δήμου που επιθυμούν να απορρίψουν είτε μπάζα, κλαδιά και λοιπά ογκώδη αντικείμενα (πχ έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ), τα οποία δεν είναι δυνατόν να περισυλλεχθούν από την υπηρεσίες καθαριότητας στα πλαίσια της καθημερινής αποκομιδής απορριμμάτων.  Οι ενδιαφερόμενοι πριν την απόρριψη των εν λόγω αντικειμένων – υλικά θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία καθαριότητας στα  τηλέφωνα:

  • Για τη δημοτική ενότητα Θερμαϊκού 2392024022
  • Για τη δημοτική ενότητα Μηχανιώνας 2392330321
  • Για τη δημοτική ενότητα Επανομής 2392045170

Βάσει της ισχύουσας απόφασης δημοτικού συμβουλίου, τα τέλη αυτά έχουν καθοριστεί σε Α) 30€ στην περίπτωση που ο όγκος των απορριμμάτων καταλαμβάνει το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού (6 κυβικά μέτρα), Β) 60€ στην περίπτωση που ο όγκος των απορριμμάτων καταλαμβάνει ολόκληρη την καρότσα ανοιχτού φορτηγού (12 κυβικά μέτρα).

Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη.

Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες ακινήτων σε εισφορά σε χρήμα προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εφόσον έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση ιδιοκτησίας.

Για τη χρήση των υπηρεσιών κοιμητηρίων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πρώτα επικοινωνούν με το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου στο τηλ.2313337643. Για τον υπολογισμό, τη βεβαίωση και την καταβολή των τελών κοιμητηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στα τηλ. 2392330038, 2392330016.

Τα τέλη κοιμητηρίων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Τέλη ταφής και εκταφής: Τα τέλη ταφής και εκταφής (ανακομιδής) καταβάλλονται από τους οικείους – πλησιέστερους συγγενείς των θανόντων κατά την ταφή, και αφορούν στην χρήση του χώρου των κοιμητηρίων για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία ταφής, και την εκταφή της σορού εφόσον παρέλθει το διάστημα της πενταετίας. Για την καταβολή τους απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης προς το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας. Βάσει της ισχύουσας απόφασης δημοτικού συμβουλίου τα τέλη αυτά έχουν καθοριστεί σε 240€ για την ταφή και 50€ για την εκταφή. Τα τέλη εκταφής καταβάλλονται ταυτόχρονα με τα τέλη ταφής.
  2. Τέλη ιεροπραξιών (κηδείες, μνημόσυνα): Για την τέλεση κηδειών και μνημοσύνων στο Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, ο οποίος λειτουργεί εντός των κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής και είναι χαρακτηρισμένος ως μη ενοριακός (σημ. η διαχείριση των μη ενοριακών κοιμητηριακών ναών ανήκει βάσει νόμου στους Δήμους), απαιτείται η καταβολή των αντίστοιχων τελών στο Δήμο από τους οικείους των θανόντων η μνημονευομένων. Τα τέλη ιεροπραξιών βάσει της σχετικής ισχύουσας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου είναι : α) Για εξόδιο ακολουθία 20€, β) Για τελετή μνημοσύνου 10€, και καταβάλλονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
  3. Λοιπά Τέλη Κοιμητηρίων: Τα λοιπά τέλη κοιμητηρίων αφορούν : α) στην παράταση του χρόνου ταφής πέραν των πέντε ετών που προβλέπονται από την ημερομηνία ταφής: τέλος 100€ / μήνα για τα δύο επόμενα έτη β) στην χρήση των οστεοφυλακίων (σε όποια κοιμητήρια υφίστανται και υπάρχει διαθεσιμότητα) και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη: τέλος 50€ για οστά προερχόμενα από κοιμητήρια του Δήμου, και 100€ για οστά προερχόμενα από κοιμητήρια που δεν ανήκουν στο Δήμο Θερμαϊκού. Για την χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοιμητηρίων στο Δήμου στο τηλ.2313337643.
 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ