Κυριακή 21-07-24
Αρχική ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Εθελοντισμός Ομάδα Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού

Ομάδα Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού

ethelontes 1

Το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει:

Α. Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, υπό την Αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, µέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραµµάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισµού στο ∆ήµο Θερμαϊκού.
 • Τη δηµιουργία και λειτουργία ολοκληρωµένης Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες, προτάσεις, προβλήµατα από όλη την τοπική κοινωνία του ∆ήµου, σε όλες της τις εκφράσεις (ατοµικές και συλλογικές, ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, αυτοδιοικητικές, κλπ). Η Τράπεζα Πληροφοριών θα εµπλουτίζεται µε πληροφορίες, τεχνογνωσία και εµπειρίες από άλλους φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται µε τα θέµατα εθελοντισµού.
 • Τη διοργάνωση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων εθελοντικών δράσεων µε σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβληµάτων της τοπικής κοινωνίας.
 • Την τήρηση µητρώου εθελοντών (οµάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του ∆ήµου Θερμαϊκού και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις).
 • Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραµµάτων εθελοντισµού στην περιοχή του ∆ήµου.
 • Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισµού.
 • Τη συνεργασία του ∆ήµου Θερμαϊκού µε άλλους ∆ήµους και Περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αλληλεγγύης και εθελοντισµού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας,πληροφόρησης και εµπειριών) µε τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συµµετέχουν ως ισότιµοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα. Το Γραφείο Εθελοντισµού του ∆ήµου Θερμαϊκού θα στελεχωθεί από έναν (1) υπάλληλο ή ειδικό συνεργάτη, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή θα οριστούν με σχετική απόφαση του Δημάρχου.

Β. Την σύσταση Οµάδας Εθελοντών στο ∆ήµο, µε την επωνυµία «Οµάδα Εθελοντών ∆ήµου Θερμαϊκού».

 • Μέλη της oµάδας εθελοντών µπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δηµότες του ∆ήµου επιθυµούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δηµοσιευτεί από το ∆ήµο. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί «Μητρώο Εθελοντών ∆ήµου Θερμαϊκού» στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην εθελοντική οµάδα.
 • Σκοπός της Οµάδας Εθελοντών, είναι η παροχή, δια µέσου των µελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισµός, η παιδεία, αθλητισµός, κλπ.
 • Έδρα της Οµάδας Εθελοντών είναι η Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας. Στα πλαίσια της λειτουργίας της Οµάδας Εθελοντών, μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωµένες Οµάδες Εθελοντών στις έδρες των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, υπό την εποπτεία των κατά τόπους Προέδρων των Κοινοτήτων υπό τον έλεγχο του Γραφείου Εθελοντών.
 • Ο ∆ήµος δεσµεύεται να συνδράµει µε όσα µέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Οµάδας Εθελοντών.

Γ. Υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένων για συμμετοχή στης εθελοντική ομάδα του Δήμου
 2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά υπ’ αριθ. 17/2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού με Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού.