Καθαριότητα οδών

1. Οι υπεύθυνοι των οχηµάτων ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης, υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα οχήµατά τους την ηµέρα και για τις ώρες που θα τους ενηµερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειµένου να διευκολύνονται οι προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώµατος (πλύσιµο, σάρωση κ.λ.π.). Η παραπάνω ενηµέρωση θα γίνεται την προηγούµενη ηµέρα των εργασιών καθαρισµού, µε ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και µε τους εξής δύο τρόπους:
α. Με τοποθέτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα παρµπρίζ των αυτοκινήτων, από την προηγούµενη ηµέρα και µε ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ή
β. Με τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού, που πρόκειται να καθαριστεί.

2. Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν σταθµευµένα στους αντίστοιχους δρόµους, παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.