ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

Διερεύνηση καταγγελιών – Διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες1 καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, για φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.

Υπογραμμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συμπαραστάτη αναγνωρίζεται μόνο στο πρόσωπο του άμεσα θιγόμενου. Συνεπώς, η ύπαρξη άμεσου έννομου συμφέροντος αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόμενης καταγγελίας.

Ο Συμπαραστάτης ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση για τις ενέργειες του εγγράφως ή ηλεκτρονικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς – καταγγελίας.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή καταγγελίας ενώπιον του Συμπαραστάτη δε διακόπτει προθεσμίες για την κίνηση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του δήμου και των νομικών του προσώπων. Επίσης, η υποβολή της καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών.

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν τον ανώνυμο χειρισμό της καταγγελίας τους, ο οποίος συνίσταται στην μη ανακοίνωση του ονόματος τους στην καταγγελλόμενη αρχή.

Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης

Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση. Η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και παρουσιάζεται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποβολή ειδικών προτάσεων

Ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. Οι ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους.

Οι ειδικές προτάσεις, είτε προσαρτώνται στην ετήσια έκθεση, είτε εκδίδονται αυτοτελώς. Οι ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στον Δήμαρχο με κοινοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του Δήμου. Οι ειδικές προτάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: