Παρασκευή 21-06-24
Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημοτική επιτροπή ισότητας

Δημοτική επιτροπή ισότητας

Η δημοτική επιτροπή ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης,
 • την υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου,
 • τη συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο,
 • την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων
 • τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.
 • την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.

Συγκρότηση – Σύνθεση της δημοτικής επιτροπής ισότητας

 1. Στο Δήμο Θερμαϊκού συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 40/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του δήμου με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών.
 2. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής ισότητας δεν υπερβαίνει τα 2,5 έτη κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010).
 3. Η δημοτική επιτροπή ισότητας αποτελείται από 7 έως 13 μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
 4. Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 70, στις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας συμμετέχουν αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων της περιοχής και τοπικών φορέων. Ειδικότερα οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες :
  α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
  β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
  γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
  δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
  στ) τοπικά συμβούλια νέων
  ζ) αθλητικοί, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι και φορείς
  η) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος
  θ) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς
  ι) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες
  ια) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
  Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή ισότητας.
  Κατ’ εξαίρεση και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, είναι δυνατή η συμμετοχή εκπροσώπων φορέων που δεν εδρεύουν ή δεν διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Τέτοιοι φορείς είναι:
  α) Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
  β) Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
  γ) Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
  δ) Δίκτυα Αιρετών Γυναικών
  ε) Γυναικείες Οργανώσεις Εθνικής ή/και Περιφερειακής Εμβέλειας.
 5. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Έργο – Αρμοδιότητες

Η δημοτική επιτροπή ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης,
 • την υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου,
 • τη συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο,
 • την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων
 • τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου,
 • την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 1. Κανονισμός λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής ισότητας
isotita fyllon