Οικοδομικές εργασίες και κατάληψη πεζοδρομίων

1. Σε κάθε εκτελούµενη οικοδοµική εργασία, µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος µηχανικού και του αρµόδιου εργολάβου, στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:
α. Αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας.
β. Πινακίδα, που προβλέπεται από το Νόµο, µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία έκδοσής της.
γ. Άδεια του ∆ήµου, για την κατάληψη του πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος, εφ’ όσον αυτά χρησιµοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ.λ.π.

2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του ∆ήµου τα εγκριµένα από την Πολεοδοµία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αµέσως να τα παρουσιάζουν, προκειµένου να είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελούµενων κατασκευών.

3. Η µη τήρηση του περιεχοµένου των ως άνω παραγράφων 1 και 2 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από το ∆ήµο των σχετικών προστίµων σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

4. Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, οι υπεύθυνοι οφείλουν: α. Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα.
β. Να εφοδιάζονται από το ∆ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου – οδοστρώµατος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίου, να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετηθούν διαφηµιστικές πινακίδες ώστε ο δήµος να εισπράξει τα νόµιµα. Αν τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες χωρίς προηγούµενος να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόµιµα τέλη που θα εισπράξει ο δήµος από την διαφήµιση θα επιβληθεί και πρόστιµο από 300 έως 3000€.
γ. Να προσκοµίζουν στο ∆ήµο εγγυητική επιστολή (το υπόδειγµα της οποίας θα χορηγεί ο ∆ήµος) αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά µέτρο µήκους της πρόσοψης, η οποία και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφ’ όσον δεν προκλήθηκαν ζηµίες στους ∆ηµοτικούς χώρους, από την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών (π.χ. µπάζα, τσιµέντα στο πεζοδρόµιο και το οδόστρωµα, άλλες φθορές στα πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κ.λ.π.). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.

5. Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδοµικών εργασιών ασφαλισµένο µε περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα, που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, για την προστασία πεζών και οχηµάτων.

6. Σε περίπτωση νόµιµης κατάληψης πεζοδροµίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τον εγκιβωτισµό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης µε µαδέρια, τσιµεντόλιθους, λαµαρίνες κ.α.), ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να µη παρασύρονται από τον άνεµο ή να σκεπάζονται µε κατάλληλα υλικά ( νάιλον ,λινάτσες ,κ.τ.λ.).

7. Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά µέτρα.

8. Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδοµικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (µπάζα) πλέον του 3/ηµέρου, ο ∆ήµος τα αποµακρύνει µε δικά του µέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες και πρόστιµο από 150 εως 1500€.Οι ιδιωτικές σκάφες που τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο ή στο οδόστρωµα ύστερα από άδεια του δήµου θα πρέπει να αποκοµίζονται από τις εταιρείες που τα νοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δηµιουργήσουν πρόβληµα καθαριότητας .Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 100 εως 200 €.

9. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την πρόληψη ατυχήµατος, ενώ τα περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές (πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος, η σήµανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα ή φωτεινή .Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 150 εως 500€.

10. Σύµφωνα µε το άρθρο 26, παρ. 9 του Ν. 1828/89, µε τη διαπίστωση κάθε παράβασης των παραπάνω παραγράφων, από αριθµό 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηµατικό πρόστιµο, εφ’ όσον από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση (π.χ. κατάπτωση εγγυητικής επιστολής- πρόστιµο).

11. Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, µε οικοδοµικά υλικά προ ανεγειροµένων οικοδοµών, χορηγείται από το ∆ήµο, για πρώτη φορά µε διάρκεια µέχρι και έξι (6) µηνών. Μετά την παρέλευση του παραπάνω εξαµήνου, οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδοµής υποχρεούνται να εναποθέτουν τα κάθε είδους οικοδοµικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδοµής ή στην πυλωτή αυτής και να αποδεσµεύσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους η παραπάνω λύση, ο ∆ήµος µπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή, για χρονικό διάστηµα ενός ακόµα εξαµήνου και αν χρειασθεί παράταση της συγκεκριµένης άδειας πέραν του έτους, γνωµατεύει σχετικά τριµελής επιτροπή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θερµαϊκού. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε περίπτωση παράτασης αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του διπλασίου του προηγουµένου εξαµήνου.

12. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισµό κοινής ωφέλειας για συντήρηση , επισκευή δικτυού ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόµους περί εκτελέσεως δηµοσιών έργων .Οι παραπάνω οργανισµοί υποχρεούνται όπως αµέσως µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραηµέρου να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγµατα στην πρότερα τους κατάσταση .Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητείται άµεση επέµβαση του Εισαγγελέα. Οι παραβάτες (οργανισµοί –ιδιώτες) θα τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο από 150 εως 1500€ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν1828/89 εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση (εγγυητική επιστολή).

13. Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για οιονδήποτε λόγο, χωρίς τη σχετική άδεια του ∆ήµου, τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80.