Σάββατο 18-05-24
Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Καθαριότητα

Καθαριότητα

Βασική υποχρέωση της ∆ηµοτικής Αρχής αποτελεί η καθαριότητα της πόλης, γιατί είναι συνυφασµένη µε την ζωή και την καθηµερινότητα του πολίτη. Είναι δείγµα πολιτισµού και µας εξασφαλίζει όµορφο και υγιές περιβάλλον.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας, ως σύνολο, αλλά και ο καθένας µας ξεχωριστά πρέπει να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του, για να διατηρούµε τον ∆ήµο µας καθαρό και να δώσουµε στην πόλη µας την εικόνα που όλοι επιθυµούµε. Το σηµαντικότερο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η τήρηση ορισµένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά , αρκεί να υπάρχει οικολογική συνείδηση, θέληση και ενδιαφέρον.

Η σηµαντική αξία του περιβάλλοντος δηµιουργεί την ανάγκη να το προστατεύουµε και να το διαχειριζόµαστε σωστά , εξαντλώντας όλες µας τις προσπάθειες, µε γνώµονα την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Το καθαρό περιβάλλον αποτελεί κοινωνικό αγαθό, που επιτυγχάνεται µε τη συνεχώς οργανωµένη και µεθοδική συνεργασία δηµοτών – επισκεπτών και των Υπηρεσιών Καθαριότητας του ∆ήµου Θερµαϊκού. Η τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των µέσων , την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, µε την ενεργή συµµετοχή των δηµοτών. Κάθε είδους ρύπανση αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δηµόσια υγεία, ενώ υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής και το φυσικό κάλλος της περιοχής, ενώ επιδρά σηµαντικά στη διατήρηση των µνηµείων.

Η καθηµερινή µάχη κατά της ρύπανσης, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης, απαιτεί ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης στην τοπική κοινωνία, καθώς και εκσυγχρονισµό των υποδοµών και των µέσων της ∆ηµοτικής Αρχής, για την εξασφάλιση των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανταποδοτικών εσόδων του ∆ήµου.

Λιγότερη ρύπανση σηµαίνει λιγότερα δηµοτικά τέλη καθαριότητας, εξοικονόµηση και δυνατότητα πρόσθετης χρηµατοδότησης άλλων τοµέων της κοινωνικής πολιτικής του
∆ήµου, προκειµένου να βελτιωθεί η συνολική εικόνα της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ρύθµιση της καθηµερινής ζωής στην πόλη, µε τη θέσπιση και εφαρµογή ενός νέου Κανονισµού Καθαριότητας, που θα αναφέρεται σε ολόκληρο το πλέγµα σχέσεων και δράσεων.

Ο νέος Κανονισµός Καθαριότητας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, θέτει αρχές και στόχους, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ,τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας και την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της Πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ορθολογική

διαχείριση των απορριµµάτων (στερεών αποβλήτων). Εκτός από τα παραπάνω , βασικό µέληµα του νέου Κανονισµού είναι η ενηµέρωση των πολιτών, µέσω της γνωστοποίησης των διατάξεων για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των ∆ηµοτών
, των κατοίκων και των επιχειρηµατιών αποτελεί βασική αναγκαιότητα.

Με αυτές τις προϋποθέσεις και λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία (άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α! «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων») συντάσσεται ο νέος Κανονισµός Καθαριότητας του ∆ήµου Θερµαϊκού.
Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ,υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας , τις υγειονοµικές διατάξεις ,τις αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Πρόγραμμα Αποκομιδής ανά Περιοχή

Τοποθέτηση Κάδων

Αντικατάσταση Κάδων

Ογκώδη Απορρίματα

Καθαριότητα Οδών

Λαϊκές Αγορές

Υποχρεώσεις Πολιτών Σχετικές με τα Αστικά Απορρίματα

Υποχρεώσεις Πεζών - Οδηγών - Εχόντων Κατοικίδια - Οικόσιτα Ζώα

Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση Αντικειμένων

Καθαριότητα Ιδιωτικών Χώρων (Στεγασμένων ή μη) - Καθαριότητα Οικοπέδων

Οικοδομικές Εργασίες και Κατάληψη Πεζοδρομίων με Οικοδομικά Υλικά

Επιβαλλόμενα Πρόστιμα - Πρόσφυγες