ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

πολεοδομια
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 10, T.K. 57019, Περαία
Τηλέφωνο: 2392025269
E-mail: poleodomia@thermaikos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 – 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ή ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
poleodomia@thermaikos.gr

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ: 09.00-14.00 (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ: 10.00-13.00

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και τον δειγματοληπτικό έλεγχο των αδειών δόμησης, καθώς επίσης και τον τον έλεγχο των αυθαίρετων και επικίνδυνων κατασκευών.

Οι κύριες αρμοδιότητες των επί μέρους Τμημάτων της Διεύθυνσης Δόμησης Πολεοδομίας είναι οι εξής:

  1. Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΔ)

Προβαίνει σε προέγκριση των οικοδομικών αδειών όλων των κατηγοριών, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό και σε υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων για το 30% τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών.

  1. Τμήμα Ελέγχου Δόμησης (ΤΕΔ)

Ελέγχει την νομιμότητα των εργασιών και των κατασκευών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των οικοδομικών αδειών, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με την αστυνομία.

  1. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (ΤΠΕ)

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών, μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων, ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, γνωμοδοτεί για τυχόν παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης κατασκευής ειδικών κτιρίων.