Μειώσεις τελών σε ευπαθείς ομάδες πολιτών

Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται η μείωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) που καταβάλλονται από τους υπόχρεους μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 75% , στις ακόλουθες ομάδες κατοίκων του Δήμου:

Α. Ομάδες Δικαιούχων Πολιτών και Προϋποθέσεις Παροχής Εκπτώσεων Τελών

 1. Πολύτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τουλάχιστον τεσσάρων(4) τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 30.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε παιδί.
 2. Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 39.000,00 €.
 1. Μονογονεϊκές οικογένειες. Όσες αποτελούνται από έναν γονιό με προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας), με συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000,00 € για κάθε παιδί.
 2. Άτομα με νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα προστατευόμενα μέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) έως εβδομήντα εννέα τοις εκατό (79%), με συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 35.000,00 €.
 1. Άτομα με νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα προστατευόμενα μέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
 1. Ανάπηροι πάσης φύσεως, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε παιδί.
 2. Άτομα με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
 3. Άποροι. Αυτοί που έχουν συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 5.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε παιδί.

Β. Διαδικασία – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου για την παροχή των προβλεπόμενων μειώσεων για το έτος 2022 υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα δικαιολογητικά διακρίνονται σε γενικά δικαιολογητικά και σε ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 1. 1. Τα απαιτούμενα γενικά δικαιολογητικά, αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις, είναι τα ακόλουθα :
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου, σε περίπτωση ιδιόχρησης ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, από τα οποίο να προκύπτει σαφώς το εμβαδό του ακινήτου.
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους (εισοδήματα 2020)ή υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι ως προς το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναφέρεται στο πεδίο «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ» της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.
 • Λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) πρόσφατος και εξοφλημένος ή έγγραφο περί διακανονισμού σε περίπτωση οφειλής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι, θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση με την παροχή των μειωμένων τελών.

    2. Τα απαιτούμενα πρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχων είναι τα ακόλουθα :

Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι -Μονογονεϊκές οικογένειες:

α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

β) Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών ή στρατολογικής κατάστασης των προστατευόμενων μελών (όπου απαιτείται).

Άτομα με νοητική υστέρηση:

α)Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σε ισχύ.

β) Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια του ατόμου με νοητική υστέρηση, εφόσον αυτό είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.

Ανάπηροι (πάσης φύσεως) :Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σε ισχύ.

 

Γ. Γενικές Διατάξεις

 • Η μείωση των δημοτικών τελών αφορά στην πρώτη κατοικία των δικαιούχων και μόνον, και δύναται να παρέχεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ποσά που αφορούν σε δημοτικά τέλη που καταβλήθηκαν για διάστημα προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης δεν επιστρέφονται.
 • Η μείωση των δημοτικών τελών εκάστου έτους παρέχεται με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου φορολογικού έτους (λ.χ. η μείωση για το 2022 βασίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2021)
 • Η μείωση των δημοτικών τελών παρέχεται μέσω μείωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου, τα οποία εν συνεχεία ενσωματώνονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας (αποστολή στοιχείων σε περιοδικά διαστήματα από το Δήμο στο ΔΕΔΔΗΕ). Τυχόν καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση της μείωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου, δε γεννούν αξιώσεις για επιστροφή ποσών δημοτικών τελών που τυχόν καταβλήθηκαν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την υποβολής της αίτησης του δικαιούχου.
 • Το ποσοστό μείωσης είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.
 • Όσοι πολίτες εντάσσονται στις παρεχόμενες ισχύουσες μειώσεις θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση και να προσκομίζουν κατά τον Δεκέμβριο εκάστου έτους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ανανεώσουν το καθεστώς δικαιούχου και για το επόμενο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνεται το δικαίωμα των μειωμένων τελών για το επόμενο έτος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εκ νέου είναι :

α) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

β) Λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) πρόσφατος και εξοφλημένος ή έγγραφο περί διακανονισμού σε περίπτωση οφειλής.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι, θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση με την παροχή των μειωμένων τελών.

δ) Τα πρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται σε όλες τις κατηγορίες, εκτός και εάν τα προσκομισθέντα κατά το προηγούμενο έτος έχουν ισχύ εφ’ όρου ζωής.

Η απόφαση θα ισχύει μέχρι τροποποίησής της ή λήψη νέας σχετικής απόφασης.

ΩΜΞΥΩΡ2-Ι41