Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων

Υπόχρεοι τέλους αυτού σε ποσοστό 0,5% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως:
α) ξενοδοχεία,
β) MOTELS,
γ) BUNGALOWS,
δ) ξενώνες,
ε) επιπλωμένα διαμερίσματα,
στ) οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια. (Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ 21/26723/11-7-2005), που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Το τέλος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας της κάθε επιχείρησης.

Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, πέραν του τέλους, και πρόστιμο 2% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του τέλους.

Για τον προσδιορισμό του εν λόγω τέλους απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Έντυπο Δήλωσης Φόρου Ακαθάριστων Εσόδων – Παρεπιδημούντων
2. Υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ (της αντίστοιχης περιόδου) στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός υποβολής της δήλωσης ή εναλλακτικά το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της δήλωσης στο TAXIS.
3. Αποσπάσματα ισοζυγίων περιόδου στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση υπόκειται στο φόρο ακαθάριστων εσόδων / παρεπιδημούντων για μέρος των ακαθάριστων εσόδων της (πχ πουλάει προϊόντα που εξαιρούνται του φόρου, διατηρεί κατάστημα εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ασκεί και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το φόρο κλπ).