Σάββατο 18-05-24

ΕΣΠΑ

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των εξωστρεφών ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.exports

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα και:
Έχουν ιδρυθεί πριν από τις 01/01/2016
Διαθέτουν επιλέξιμους μεταποιητικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα που αναφέρονται στους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας
Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου εργασιών για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016
Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια
Έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (μέχρι 250 άτομα προσωπικό)
Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
Εμφανίζει θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται σε χώρες του εξωτερικού. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έξοδα:

Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέχρι €20.000 / έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ
Μέχρι €35.000 / έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ
Μέχρι €50.000 / έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ
Εκτός από τις δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, δαπάνη του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 1.000€ αποτελεί και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 € και με ποσοστό επιδότησης 50%.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.
Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης.
Η προκήρυξη της δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης της έργου απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης.

 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ
  Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα:

  Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος (07/11/2017) και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

  Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις – Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

  Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
  Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
  Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
  Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

  ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
  Ξενοδοχεία (τριών αστέρων και άνω, δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες)
  Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) (τριών αστέρων και άνω
  Ξενώνες φιλοξενίας νέων

  ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
  Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις )
  Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω, Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες)

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
  Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
  Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.
  Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
  Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
  Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
  Θαλάσσιος τουρισμός: όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
  Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.
  Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 25.000,00€ – 400.000,00€.
  Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 45%.
  Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (0.2EME), το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται 5% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου και με διατήρηση τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
  α.α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΟΣΑ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
  1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 80%
  2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός – εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 100%
  3 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ – πιστοποιητικό και μέχρι 12.0000,00€
  4 Προβολή , προώθηση και συμμετοχή σε εκθέσεις μέχρι 15.000,00€
  5 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου μέχρι 40.000,00€
  6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000,00€
  7 Μεταφορικά μέσα – εννιά θέσεων ή επαγγελματικά μέχρι 25.000,00€
  8 Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 4.000,00€

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά 07/11/2017.
  Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
  Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση μαζί με τις συνδεδεμένες συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
  Οι ελάχιστοι περιορισμοί ένταξης των σχεδίων πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
  Είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία του εξοπλισμού η προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter).
  Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%.
  Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης.
  Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
  Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
  Σε περίπτωση κτιριακών δαπανών απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη.
  Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) για την εκμετάλλευση του ίδιου καταλύματος/σήματος λειτουργίας, με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκίνησαν οι υποβολές επιχειρηματικών σχεδίων στον Β’ Κύκλο του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2017.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
Άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), οι οποίοι θα διακόψουν τη μισθωτή εργασία τους, όταν ξεκινήσουν την επιχείρηση τους ή
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ ή
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς ή/και άλλους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Να έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα
Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά μόνο σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).
Να λειτουργούν σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (χωρίς συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις) και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα). Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Να μην έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου)
Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λάβουν σύνταξη γήρατος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.
Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Για τους υφιστάμενους επιχειρηματίες : Ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
Για τους υφιστάμενους επιχειρηματίες : Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995 (Ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ) έως και τις 5/7/2017.
Για τους υφιστάμενους επιχειρηματίες : Μετά την 1/1/2006 (ή αν έκαναν έναρξη μετά το 2006, από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην εφορία) και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :
Το ποσοστό επιδότησης για όλες τις περιπτώσεις, ανέρχεται στο 100%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :
Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
Το ανώτατο ύψος της επιδότησης των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων , η συνολική επιδότηση δύναται να ανέλθει έως και 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000 €.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ :
ΑΑ Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
3 Δαπάνες προβολής (πχ διαφημιστικά έντυπα, καταχωρίσεις σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, δημιουργία ιστοσελίδων κτλ), δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
4 Προμήθεια αναλωσίμων
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
7 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
8 Αγορά εξοπλισμού / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Ανακαίνιση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία τη ΕΕ (γεωργικό προϊόν)» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περίοδος υποβολών αρχίζει στις 16 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 18 Αυγούστου 2017

ΔΡΑΣΕΙΣ:

4.1.1 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (Συμπεριλαμβάνεται η πλειοψηφία των επενδύσεων των Σχεδίων Βελτίωσης)

4.1.2 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος (μετατροπής των συστημάτων άρδευσης σε αποδοτικότερα, επαναχρησιμοποίησης των υδάτων από βιολογικούς καθαρισμούς, κ.λπ.), σε γεωργία ακριβείας και την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ

4.1.3 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Επαγγελματίες αγρότες (Μέχρι € 500.000)
 • Νέοι Αγρότες (Μέχρι € 500.000)
 • Νομικά Πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την αγροτική (Μέχρι € 2.000.000)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1.

 • Αγορά γης (Για πρώτη φορά στα Σχέδια Βελτίωσης)
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων
 • Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού ή ανθοκοµικού αυτοκινήτου
 • Γενικές Δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.3. (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ) – Έως € 300.000

 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων της εκµετάλλευσης
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού για τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης
 • Γενικές Δαπάνες

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Επιτυχόντες των 2 τελευταίων προσκλήσεων του προγράμματος των «Νέων Αγροτών»: Μέχρι 90%
 • Οµάδες Παραγωγών, συνεταιρισµοί: Μέχρι 90%
 • Περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μέχρι 90%
 • Βιολογικοί Παραγωγοί: Μέχρι 70%
 • Επαγγελμ. Αγρότες άνω της Πενταετίας: Μέχρι 70%
 • Tο ‘Europe for Citizens’ (2014-2020) είναι ένα πρόγραμμα που επιδιώκει στο να κατανοήσουν οι πολίτες της Ένωσης την ιστορία και την ποικιλομορφίας της. Επίσης στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και τη βελτίωση των συνθηκών για την αστική και δημοκρατική συμμετοχή

  ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
  Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 2 σκέλη:
  Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη
  Αρ. εταίρων:1 κράτος μέλος
  Μέγιστη διάρκεια έργων 18 μήνες
  max επιλέξιμη επιδότηση ανά έργο 100.000 ευρώ

  Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά:

  1. Αδελφοποίηση πόλεων
  Αρ. εταίρων: 2 (1 οπωσδήποτε από κράτος-μέλος)
  Μέγιστη διάρκεια συνεδρίασης 21 ημέρες
  max επιλέξιμη επιδότηση ανά έργο 25.000 ευρώ
  Το έργο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 προσκεκλημένους συμμετέχοντες των επιλέξιμων χωρών

  2. Δίκτυα πόλεων
  Αρ. εταίρων: 4 (1 οπωσδήποτε από κράτος-μέλος)
  Μέγιστη διάρκεια έργου 24 μήνες
  max επιλέξιμη επιδότηση ανά έργο 150.000 ευρώ
  Ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% προσκεκλημένους συμμετέχοντες-απεσταλμένους από επιλέξιμες χώρες

  3. Έργα της κοινωνίας των πολιτών
  Αρ. εταίρων: 3 (1 οπωσδήποτε από κράτος-μέλος)
  Μέγιστη διάρκεια έργου 18 μήνες
  max επιλέξιμη επιδότηση ανά έργο 150.000 ευρώ
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 01/03/2017

Το ERASMUS+ είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 : ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες φορείς μπορεί να είναι:
ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
ένα σχολείο/ινστιτούτο/κέντρο εκπαίδευσης
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ
μια δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
ένας δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
ένας κοινωνικός εταίρος
ένα ινστιτούτο ερευνών
ένα ίδρυμα
ένα διεπιχειρησιακό κέντρο κατάρτισης
επιχειρήσεις παροχής κοινής κατάρτισης (συνεργατικής κατάρτισης)
μια πολιτιστική οργάνωση, βιβλιοθήκη, μουσείο
ένας φορέας που παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες ενημέρωσης
ένας φορέας πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο δυναμικό. Στα θετικά στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνονται τα υψηλότατα ποσοστά επιχορήγησης (κατά κανόνα 70%), η δυνατότητα επιχορήγησης δαπανών προσωπικού και η μετατόπιση της έμφασης από την έρευνα στην καινοτομία και στην εμπορική αξιοποίηση.EU SME

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Ανοιχτό παρεμβατικό καινοτόμο σχέδιο
Επιτάχυνση της υιοθέτησης των προηγμένων υλικών της νανοτεχνολογίας ή των προηγμένων κατασκευαστικών και τεχνολογιών επεξεργασίας από τις ΜΜΕ
Αφιερωμένη στήριξη των ΜΜΕ της βιοτεχνολογίας για τη γεφύρωση του χάσματος από το εργαστήριο στην αγορά
Συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαστημική έρευνα και ανάπτυξη
Υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής βιοτεχνολογίας 6. Επιτάχυνση της εισαγωγής των ICT λύσεων στην αγορά για την Υγεία, την Ευεξία και την Ευγηρία
Ενίσχυση της καινοτομίας των ΜΜΕ για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, τη δασοκομία, των γεωργικών ειδών διατροφής και των βιολογικής προέλευσης τομέων
Υποστήριξη των προσπαθειών των ΜΜΕ για την ανάπτυξη – αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων για την υδάτινη ανάπτυξη
Ενίσχυση της καινοτομίας των ΜΜΕ για ένα αποτελεσματικό σύστημα ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
Έρευνα καινοτομίας των μικρών επιχειρήσεων για τις Μεταφορές και την Κινητικότητα στις Έξυπνες Πόλεις
Ενισχύοντας τις δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος, την αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
Συμμετοχή των ΜΜΕ στην έρευνα και ανάπτυξη ασφαλείας

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ:
Μία ΜμΕ επιχείρηση (κατ’ ελάχιστο).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ :
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό και οι οποίες έχουν έναν συνολικό κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ ή/και σύνολο ενεργητικού που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ. Για τον υπολογισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη η μετοχική σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι και οι κοινοπραξίες ΜΜΕ.

ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :
Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων είναι ανοικτές σε ετήσια βάση και έχουν οριστεί ως εξής:
15 February 2017
03 May 2017
06 September 2017
08 November 2017
06 April 2017
01 June 2017
18 October 2017

Άρθρο 125 (3δ), Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013:
“Όσον αφορά την επιλογή των πράξεων, η Δ.Α. εξασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος διαθέτει
τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει
τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης.”

Η ανάγκη εκτίμησης της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αναλύθηκε από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με θέμα : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016.

Μεταξύ άλλων μπορούμε να εστιάσουμε στα κάτωθι σημαντικά θέματα που παρουσιάσθηκαν:

 1. Τα πιστοποιητικά που οι δικαιούχοι πιθανά έχουν, είτε κατά ΕΛΟΤ 1429 είτε κατά ISO 9001 δεν καταργούνται.
 2. Κατά την υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης πράξης δεν είναι απαραίτητη η υποβολή του πιστοποιητικού ή προγραμματικής σύμβασης που πιστοποιεί την διαχειριστική επάρκεια.
 3. Σε εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη εντός του ΟΠΣ μπορεί ο δικαιούχος να συμπληρώσει τα έντυπα διαχειριστικής επάρκειας που απαιτούνται και να επισυνάψει το εγχειρίδιο διαδικασιών που διαθέτει. Εάν δεν διαθέτει πρέπει να δημιουργήσει.
 4. Εάν διαθέτει πιστοποιητικό παραβλέπει το προηγούμενο στάδιο, δηλώνει το πιστοποιητικό και δεσμεύεται ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή του. Επίσης αν ένας δικαιούχος έχει κριθεί ως προς τη διοικητική του ικανότητα επαρκής από ένα φορέα διαχείρισης, και δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα δεν θα απαιτείται εκ νέου υποβολή των ίδιων στοιχείων σε άλλη πρόσκληση.
 5. Η τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας των προτείνεται να γίνεται στο επίπεδο των Γενικών Διευθύνσεων ως Δικαιούχων και όχι των επί μέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ή να γίνεται στο επίπεδο Γενικής Γραμματείας στην περίπτωση που εμπλέκονται Δ/νσεις ή τμήματα από διαφορετικές Γενικές Δ/νσεις (με την επιφύλαξη της Διεύθυνσης οικονομικού).
 6. Με την νέα διαδικασία τεκμηριώνεται η διοικητική ικανότητα σε επίπεδο Διευθύνσεων (οργανωτική δομή και απαραίτητες διαδικασίες) δηλαδή ύπαρξη της ελάχιστης αναγκαίας υπηρεσιακής οργάνωσης και των απαραίτητων οργάνων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (σχετικής κατηγορίας με την προτεινόμενη) . Καλύπτεται η δυνατότητα θετικής τεκμηρίωσης, μέσω πιστοποιήσεων τρίτων φορέων (π.χ. ΕΛΟΤ 1429, ISO 9001).
 7. Το βασικό απαιτούμενο της νέας διαδικασίας είναι η τεκμηρίωση της επιχειρησιακής ικανότητας με βάση την επάρκεια της ομάδας έργου και την εμπειρία σε συναφή έργα.
 8. Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιεί την πράξη πρέπει να τεκμηριώνεται. Σε περιπτώσεις Πράξεων που αφορούν τεχνικά έργα (υποδομές) (a) μη ταυτόχρονη συμμετοχή κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα Π/Υ άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών (5.225.000,00 € πλέον ΦΠΑ / έργο) (b) μη ταυτόχρονη συμμετοχή κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 3 έργα Π/Υ, εκ των οποίων 1 μπορεί να είναι άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών.
 9. Προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης της ομάδας έργου με διαδημοτική συνεργασία, με στέλεχος της περιφέρειας ή με τεχνικό σύμβουλο εφόσον έχουν εξαντληθεί η προηγούμενες δυνατότητες.
 10. Σημαντική είναι η τεκμηρίωση της εμπειρίας σε συναφείς πράξεις, την οποία συνάφεια κρίνει η Δ.Α..
 11. Η χρηματοοικονομική επάρκεια τεκμηριώνεται στις περιπτώσεις συμμετοχής με ίδιους πόρους με τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας.
 12. Η Δ.Α. μπορεί να κάνει προσαρμογές όπου απαιτούνται.
 13. Η πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας εκδίδεται μαζί με την ένταξη της πράξης.
 14. Σε περίπτωση των ΝΠΙΔ που δεν υπάρχει η υποχρέωση τήρησης της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να υπάρχει η δέσμευση για την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, κ.λ.π..
 15. Θα δημιουργηθεί μητρώο τεχνικών συμβούλων για τα τεχνικά έργα.
 16. Σημαντικό για τους δήμους να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού προϊσταμένων, η επικαιροποίησης των εγχειριδίων και η συμπλήρωση των βασικών πινάκων στο ΟΠΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2017. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές & δημόσιες επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα & απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,24%) το έτος 2016, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ποσό κατά το έτος 2017. Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως και 20/12/2017.

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.
Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.
Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Ο Ορίζοντας αποτελεί το Χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία για την επταετία 2014-2020

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τίτλος:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  (Έχει ολοκληρωθεί)

Προϋπολογισμός(ευρώ):  185.800

Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μιας καινοτόμας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σκοπό την τόνωση της εξωστρέφειας του Δήμου και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) προστιθέμενης αξίας προς τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις. Στόχος ήταν η εξέλιξη του προτεινόμενου διαδικτυακού κόμβου σε πόλο έλξης και εξυπηρέτησης πολλαπλών και ετερογενών ομάδων ενδιαφερομένων.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν και θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι παρακάτω υπηρεσίες:

·        Υπηρεσίες Πληροφόρησης, όπως Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις, Ομιλίες, πληροφορίες δομής και οργάνωσης Δήμου και Εποπτευόμενων Φορέων, πληροφορίες αναφορικά με το σύνολο του φάσματος των δραστηριοτήτων του Δήμου κτλ

·        Υπηρεσίες Διάδρασης , όπως η χρήση διαδικτυακών διαδραστικών χαρτών αναφορικά με τα σημεία Τουριστικού Ενδιαφέροντος, τα σημεία Αθλητικού Ενδιαφέροντος, το οδικό Δίκτυο του Δήμου κτλ

·        Υπηρεσίες Αμφίδρομης Διάδρασης , όπως Υπηρεσίες – Δικαιολογητικά για το Δημοτολόγιο, το Μητρώο Αρρένων, τις Επιχειρήσεις, πληρωμή Δημοτικών Τελών και πληρωμή Κ.Ο.Κ.

 

Τίτλος:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Έχει ολοκληρωθεί)

Προϋπολογισμός(ευρώ):  81.000

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του προτεινόμενου έργου ήταν η ανάπτυξη μιας γεωπληροφοριακού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στοιχείων οδικής υποδομής, φθορών, και διαχείρισης «συμβάντων» επί του οδικού δικτύου όπως δημοτικά έργα, έργα ΔΕΚΟ κ.λπ.

Το σύστημα καλύπτει βασικές λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου όπως η καταγραφή και παρακολούθηση φθορών και προβλημάτων που παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρομίων μέσω ενός αυτοματοποιημένου πλαισίου εργασίας περιέχει δε τις λειτουργίες εκείνες που θα επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων και λειτουργικότητας με άλλα συστήματα.

Οι λειτουργίες που προσφέρει περιλαμβάνουν

Διαχείριση Συμβάντων. Αφορά στη Καταγραφή προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και δίκτυο πεζοδρόμων όπως φθορές του οδοστρώματος και της κατακόρυφης σήμανσης, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και διαφημιστικές πινακίδες

·         Διαχείριση Αιτημάτων Δημοτών. Αφορά στη διαχείριση των εργασιών που σχετίζονται με την παρακολούθηση των εργασιών που σχετίζονται με τα αιτήματα των δημοτών και διαχειρίζονται από το σύστημα ,

·         Διαχείριση στοιχείων οδικής υποδομής. Αφορά στη καταγραφή και διαχείριση στοιχείων που βρίσκονται επί της οδού (οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, κάδοι κλπ)

·         Διαχείριση Στατιστικών στοιχείων. Αφορά στον τρόπο παραγωγής αποτελεσμάτων από τα παραγόμενα δεδομένα π.χ. ενημέρωση της Διοίκησης για τις απαιτούμενες ενέργειες και του σταδίου της διαδικασίας για την αποκατάσταση των προβλημάτων

·         Διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων του συστήματος

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Τίτλος:   ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Μόλις εγκρίθηκε

Προϋπολογισμός(ευρώ):  127.000

Σύντομη Περιγραφή

Ο Δήμος Θερμαϊκού στοχεύει με το προτεινόμενο έργο στην παροχή νέων πρωτοποριακών διαδικτυακών γεωγραφικών εφαρμογών που θα προσφέρουν στους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής αναβαθμισμένες υπηρεσίες επιπέδου 4 και συνεχή πληροφόρηση για την πολεοδομία και την πόλη του Θερμαϊκού.

Οι νέες διαδικτυακές υπηρεσίες θα αποτελέσουνε επέκταση του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Δήμο.

Το προτεινόμενο σύστημα GIS θα αποτελέσει για το Δήμο Θερμαϊκού ένα «δυναμικό εργαλείο» συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάκτησης και τροποποίησης/ ενημέρωσης δεδομένων. Επιπλέον, το GIS θα αποτελέσει ένα εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ορθολογικότερη λήψη αναπτυξιακών αποφάσεων για την περιοχή. Το σύστημα θα διαχειρίζεται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που θα καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Η βάση των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα και σκαναρισμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα και συνοδευτικά έγγραφα, όπως δορυφορική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, τη δημοτική περιουσία, τομείς χρήσης γης, ανταλλάξιμα, ρέματα, οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο, πράξεις αναλογισμού, όρια δήμου και δημοτικών διαμερισμάτων, οικισμούς, πληθυσμιακά στοιχεία, τοπογραφικούς χάρτες της ΓΥΣ, χαρτογραφικές πληροφορίες του εθνικού κτηματολογίου, αρχαιολογικά μνημεία και ζώνες προστασίας, δημόσια και δημοτικά κτίρια, δίκτυα κοινής ωφέλειας (αποχετευτικό, όμβριων υδάτων, ΕΥΑΘ, φυσικό αέριο) κ.ά.

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Θερμαϊκού ενισχύει σημαντικά τη συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια, εκσυγχρονίζει την εσωτερική λειτουργική του οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των πολιτών και να προσφέρει εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών των Δημοτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες.

Τίτλος:  Εγκεκριμένα προγράμματα interreg (Διασυνοριακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας) «Energy thematic network of cross border Greek and Bulgarian Local authorities LAGrBgEnergynet» .  Ενεργειακό θεματικό δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδα – Βουλγαρία, 1η πρόσκληση

Προϋπολογισμός (ευρώ): 131.221,34

Σύντομη Περιγραφή

Στο διασυνοριακό χώρο Ελλάδας – Βουλγαρίας επτά Δήμοι Δ. Θερμαϊκού, Δ. Παγγαίου, Δ. Κομοτηνής, Δ..Σουφλίου από την Ελλάδα και Δ. Μινεράλνι Μπάνι, Δ.Σατόβτσα και Δ. Μόμμτσιλγκραντ από τη Βουλγαρία έχοντας ευαισθητοποιηθεί, στην αντιμετώπιση του μεγάλου παγκοσμίου διδύμου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και της ζήτησης ενέργειας προχώρησαν σε συνεργασία και υποβολή κοινής πρότασης στο παρόν έργο το οποίο και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του.

Με αυτά τα χρήματα θα γίνει προσπάθεια να συσταθεί ένα θεματικό δίκτυο με αντικείμενο την Ενέργεια και να συνδυαστούν οι γνώσεις και οι προσπάθειες για τη βελτίωση της παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας στις περιοχές που καλύπτουν.

Οι στόχοι είναι:

 • Διασυνοριακές επαφές και συναντήσεις σε συνδυασμό με ημερίδες, σεμινάρια, , ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών σχεδιασμών -Τοπικά Ενεργειακά Σχέδια Δράσης- σ’ όλους τους δήμους του δικτύου, σε συνδυασμό με προβλέψεις των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Σύσταση Ενεργειακών Γραφείων και κατηγοριοποίησή των δήμων (ανάπτυξη συστήματος “ενεργειακής ταυτότητας”) με βάση το ενεργειακό τους αποτύπωμα.
 • Εκπαίδευση των στελεχών των ΟΤΑ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθή διαχείρισή της.
 • Βελτίωση των διαδικτυακών τόπων και εμπλουτισμός τους με Ενεργειακά Δεδομένα (υφιστάμενη κατάσταση Δήμου, «Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης», προβολή Ενεργειακών Δεικτών και εκπομπών κλπ)
 • Δράσεις σε σχολεία (ενημερωτικά φυλλάδια σε μαθητές για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, στοχευόμενα μαθήματα στα θέματα περιβάλλοντος, επισκέψεις μαθητών σε Ιδρύματα και Ινστιτούτα, συμμετοχή των μαθητών σε διαδραστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές επισκέψεις από ειδικούς σε θέματα ενέργειας).

 

Τίτλος: «Ανόρυξη, αξιοποίηση και σύνδεση με το υδρευτικό δίκτυο δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων σε αγροτεμάχια του Τ.Δ. Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού»

Προϋπολογισμός (ευρώ): 385.000

Σύντομη Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η ανόρυξη, η αξιοποίηση, η σύνδεση με το υδρευτικό δίκτυο δύο γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού.

Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκονται:

Η υδροδότηση 220 κατοικιών με πληθυσμό 950 κατοίκων περίπου του Τ. Δ. Περαίας. Οι δύο γεωτρήσεις θα ενισχύσουν το υπάρχον υδρευτικό δίκτυο της περιοχής. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης του Τ.Δ. Περαίας (συνεχείς και εκτεταμένες διακοπές ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο), λόγω της ανεπάρκειας νερού για την κάλυψη των αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού του.

 

Τίτλος: «Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινοφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ. 101-109 και 42Τ Τ.Δ. Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο»

Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.805.500

Σύντομη Περιγραφή

Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται η ανάπλαση τμήματος του αστικού ιστού του οικισμού της Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού στο οποίο σήμερα συγκεντρώνονται πολλές κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες. Πρόκειται για μια οριοθετημένη και συνεκτική περιοχή 48 στρεμμάτων, για την οποία στόχος είναι αφενός, η ανάδειξή της ως πυρήνα ψυχαγωγίας, πολιτισμού, αναψυχής και εκπαίδευσης, αφετέρου, η σύνδεσή της με το κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον οικισμό, το θαλάσσιο μέτωπο.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων για την σύνδεση των κοινόχρηστων χώρων και των κοινωφελών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης τόσο μεταξύ τους όσο και με το θαλάσσιο μέτωπο του οικισμού.
 • Τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ. 102) που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων, παρακείμενα του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου.
 • Τη βελτίωση των παιδικών χαρών του ΚΧ 42Τ με την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού (δάπεδο ασφαλείας, όργανα, φωτισμός) και την συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υ.Α.
 • Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στις τρεις κορυφές της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ΚΧ 104, ΚΧ 101, ΚΧ 109 οι οποίοι θα εξυπηρετούν και την ευρύτερη περιοχή.
 • Τη βελτίωση του αστικού τοπίου μέσω δενδροφυτεύσεων, ολοκληρωμένων αστικών πρασίνων και τοποθέτησης κατάλληλου εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτισμός, καθίσματα κλπ).
 • Την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων επί των οδών Φιλίππου – Ακτής, Φιλελλήνων – Θερμαϊκού και Ρήγα Φεραίου – Θερμαϊκού που περικλείουν την περιοχή ανάπλασης

Τίτλος:  «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας»

Προϋπολογισμός (ευρώ):  182.940,57

Σύντομη Περιγραφή

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας προτείνονται οι κάτωθι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας»

1.   Κτηριακό κέλυφος – ανοίγματα.  Προτείνεται εγκατάσταση μόνωσης στο δώμα του αμφιθεάτρου.  Συστήματα θέρμανσης – ψύξης.  Προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • εγκατάσταση πίνακα αυτονομίας τεσσάρων κυκλωμάτων, με ισάριθμες ηλεκτροβάνες και θερμοστάτες
 • εγκατάσταση νέου θερμοδοχείου διαστρωματικής αποθήκευσης
 • εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης
 • εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής σε όλες τις αίθουσες

Αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης καθώς επίσης και η προσθήκη επιδεικτικού χαρακτήρα στο έργο.

3.   Σύστημα παραγωγής ενέργειας και ΖΝΧ

 • εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για παραγωγή ενέργειας συνολικής ονομαστικής παραγόμενης ισχύος 5 kWp που θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ
 • εγκατάσταση μικρού ηλιακού συλλέκτη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στις τουαλέτες των καθηγητών και σε εργαστήρια μαθημάτων

4.   Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.  Προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • αντικατάσταση φωτιστικών περιβάλλοντος χώρου με νέας γενιάς LED
 • αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών φθορισμού με νέα διπλής παραβολικότητας και με ηλεκτρονικά ισχύος

 

Τίτλος:  «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Μηχανιώνας»

Προϋπολογισμός (ευρώ): 261.373,10 Ευρώ

Σύντομη Περιγραφή

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία για ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, προτείνονται οι κάτωθι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου του 2ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας.

5.     Κτηριακό κέλυφος – ανοίγματα.  Το κτηριακό κέλυφος δεν είναι μονωμένο, αναφορικά με την εξωτερική τοιχοποιία και το δώμα. Γι αυτό το λόγο:

 • Προτείνεται η εγκατάσταση εξωτερικής τοιχοποιίας
 • Προτείνεται η εγκατάσταση εξωτερικής μόνωσης δώματος
 • Προτείνεται η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων

6.   Συστήματα θέρμανσης – ψύξης.  Προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού καυστήρα
 • αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού λέβητα
 • εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμησης κεντρικής θέρμανσης
 • εγκατάσταση μικρού αριθμού ηλιακών συλλεκτών για την ενίσχυση του συστήματος θέρμανσης και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • εγκατάσταση θερμοδοχείου με διπλό εναλλάκτη
 • εγκατάσταση κατάλληλων αυτοματισμών λειτουργίας του συστήματος.
 • εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και στα γραφεία καθηγητών, μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται τεχνητός υβριδικός δροσισμός

Αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης καθώς επίσης και η προσθήκη επιδεικτικού χαρακτήρα στο έργο.

7.      Σύστημα παραγωγής ενέργειας.  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για παραγωγή ενέργειας συνολικής ονομαστικής παραγόμενης ισχύος 1 kWp που θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ

8.      Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.  Προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • αντικατάσταση φωτιστικών περιβάλλοντος χώρου με νέας γενιάς LED
 • αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών φθορισμού με νέα διπλής παραβολικότητας και με ηλεκτρονικά ισχύος

 

Τίτλος:  Promoting tourism opportunities in the Greece –Fyrom cross border area «Προώθηση τουριστικών δυνατοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Φύρομ» Ελλάδα – Σκόπια, 1η πρόσκληση.

Προϋπολογισμός (ευρώ):  77.850,00

Σύντομη Περιγραφή

Συνεργασία Δήμου Θερμαϊκού- Δήμου Veles – FYROM με σκοπό:

 • Ενίσχυση της διασυνοριακής τουριστικής δραστηριότητας
 • Προβολή των ευκαιριών τουρισμού στις περιοχές των εταίρων
 • Δημιουργία δεσμών συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και των επαγγελματικών φορέων – εταίρων.

Δράσεις που θα γίνουν:

1.   Συναντήσεις εργασίας με σκοπό την οργάνωση των δράσεων του έργου.

2.   Ανάπτυξη και παραγωγή προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδες κλπ σε Ελληνικά, Σκοπιανά και Αγγλικά)

3.   Οργάνωση τουριστικών εκθέσεων (εβδομάδων τουρισμού) σε κάθε περιοχή, όπου οι κάτοικοί της θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις περιοχές των εταίρων.

4.   Διάχυση αποτελεσμάτων – δημοσιότητα έργου γενικά.

Αναμενόμενα οφέλη:

 • Αύξηση των επισκέψεων τουριστών από τη μια περιοχή στην άλλη (πχ κάτοικοι Δήμου Θερμαϊκού στα Σκόπια και αντίστροφα), με απώτερο όφελος την αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον τουρισμό (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ).
 • Έναρξη συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές και στις επαγγελματικές ενώσεις με προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής της.
 •  Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων των περιοχών των εταίρων

 

Τίτλος:Thematic Park for Promotion and Exploitation of Renewable Energy Sources  «Θεματικό πάρκο για την προώθηση και την εκμετάλλευση των ΑΠΕ»  Ελλάδα Βουλγαρία 2η πρόσκληση.

Προϋπολογισμός (ευρώ):  744.065.30

Σύντομη Περιγραφή

Συνεργασία Δ. Θερμαϊκού, Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιου Βουλγαρίας για τη δημιουργία ενός Πάρκου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας το οποίο θα έχει εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ερευνητικό χαρακτήρα. Το Πάρκο αυτό θα εγκατασταθεί, σε προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού (8-10 στρ.).

Το Πάρκο θα είναι επισκέψιμο από μαθητές σχολείων και ενδιαφερόμενους πολίτες καθώς και από ερευνητές πέραν, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και του εξειδικευμένου προσωπικού του ΑΠΘ.

Το Πάρκο θα περιλαμβάνει:

1. εγκαταστάσεις: εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: φωτοβολταϊκά, αιολικά, ανεμογεννήτρια, γεωθερμία, βιομάζα – εργαστήρια παραγωγής ενεργειακών προϊόντων εγχώριας προέλευσης (βιοαέριο, βιο-υδρογόνο, αλκοόλες, βιο- diesel κα).

2. πιλοτικό «πράσινο» θερμοκήπιο για την ανάπτυξη τοπικών γεωργικών προϊόντων

Η διαχείριση της λειτουργίας του Πάρκου θα γίνει μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ υπό την εποπτεία και την επιστημονική ευθύνη των σχετικών εργαστηρίων του ΑΠΘ.