Υποχρεώσεις πολιτών

1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήµατα (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, µόνιµα ή πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτηµάτων, είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου.
2. Επιχειρήσεις – Καταστήµατα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού κατά περίπτωση είναι:
2.1 Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
2.2 Για τις Ανώνυµες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ∆ιευθύνων ή Εντεταλµένος Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής.
2.3 Για Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, ο διαχειριστής.
2.4 Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.5 Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.6 Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
2.7 Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν.
3. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελµα, µόνιµο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχος του γραφείου.
4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι ο κύριος, νοµέας ή κάτοχος του οικοπέδου.
5. Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις µονάδες αυτές, ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, ορίζεται µε απόφαση της διεύθυνσης της µονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο ∆ήµο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί συγκεκριµένο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας.
6. Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί και οι χειριστές µηχανηµάτων.
7. Για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων κ.λ.π., υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδοµική άδεια.
8. Για τα κάθε είδους οχήµατα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος. Για κάθε είδους οχήµατα του ∆ηµοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάµενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, ο Προϊστάµενος της αντίστοιχης υπηρεσίας, στην οποία είναι χρεωµένο το όχηµα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.
9. Οι υπεύθυνοι των προηγουµένων παραγράφων, του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισµού, µπορούν να ορίσουν µε έγγραφό τους συγκεκριµένο πρόσωπο, που συµβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα, την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. Για να ισχύει η παραπάνω µεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριµένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρµοδίου ∆ηµοτικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνοµικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρµοδίως η ηµεροχρονολογία και το περιεχόµενο του κειµένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρηµένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας και στη ∆ηµοτική Αστυνοµία.
10. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού.
11. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόµενοι από την πόλη µας, καθώς και όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τον παρόντα ∆ηµοτικό Κανονισµό.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ:
Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩ∆Η ∆ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
1. Οι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, υπεύθυνοι καθαριότητας υποχρεούνται:
1.1 Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισµένο πρόγραµµα του ∆ήµου, για την αποκοµιδή απορριµµάτων.
1.2 Να τοποθετούν τα απορρίµµατά τους συσκευασµένα σε καλά κλεισµένους και ανθεκτικούς πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους.
1.3 Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους µέσα στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων, πριν από την καθορισµένη ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου από την περιοχή τους.
2. Στις περιοχές, όπου δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων, τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα πρέπει να εναποτίθενται, καλά συσκευασµένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισµένες από την Υπηρεσία Καθαριότητας θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο 100€.
3. Στις περιοχές όπου εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, οι κάδοι, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε καθορισµένες θέσεις, σύµφωνα µε την υφιστάµενη µελέτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια για τον καθορισµό και τον επανακαθορισµό των µόνιµων ή προσωρινών θέσεων. Κάθε παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, µετακίνηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής, στάθµευση µπροστά σε κάδους και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και εσκεµµένη φθορά των παραπάνω µέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 150€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς και το ανάλογο ποσό ως κόστος αποκατάστασης φθοράς.
4. Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής, αποτελεί παράβαση, που επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
5. Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται:
5.1 Η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης.
5.2 Η εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς την απαιτούµενη κατάλληλη συσκευασία.
5.3 Τα απορρίµµατα, πρέπει να τοποθετούνται µέσα στους κάδους µε τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει οµαλά µετά τη χρήση.
Όταν κάποιος κάδος µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων γεµίσει και δεν µπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριµµάτων, τότε οι σακούλες των απορριµµάτων, που δεν χωρούν πλέον σ΄ αυτόν, δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να µεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δηµιουργούνται προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).
Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
6. ∆εν επιτρέπεται το κρέµασµα απορριµµάτων σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 150€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
7. Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, super market, εµπορικά καταστήµατα κ.α., που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει µε συµπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (δέσιµο µε τσέρκι κ.λ.π.) τον όγκο των κάθε είδους απορριµµάτων και συσκευασιών, που εναποθέτουν προς αποκοµιδή. Εάν στην περιοχή δεν εφαρµόζεται µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο
∆ήµος επιβάλλει, ανάλογα µε τον όγκο των απορριµµάτων, πρόστιµο από 100€ έως 500€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδους, συµπιεστές, καλάθια κ.λ.π.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 100€ έως 500€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
9. Τα απορρίµµατα από την κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκµετάλλευσης ή φορέα δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα, που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιµελώς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 200€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
10. Απαγορεύεται η έκθεση απορριµµάτων, έστω και µε τη σωστή συσκευασία, που περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, µέσα σε οικόπεδα , σε ακάλυπτους χώρους και πάσης φύσεως ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο από 200€ έως 500€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
11. Ο ∆ήµος Θερµαϊκού υλοποιεί πρόγραµµα ανακύκλωσης και διαλογής για χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο, πλαστικό (υλικά συσκευασίας). Ενηµερώνει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι έχουµε την υποχρέωση να συµβάλλουµε στην καλύτερη υλοποίηση αυτού του προγράµµατος.
12. Τα ανακυκλώσιµα υλικά της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να είναι καθαρά, απαλλαγµένα από υπολείµµατα τροφών, συµπιεσµένα όσο γίνεται, για να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο. Τα υλικά της ανακύκλωσης τοποθετούνται ΜΟΝΟ στους ειδικούς µπλε κάδους και απαγορεύεται στους ίδιους κάδους να εναποθέτονται οργανικά απορρίµµατα (µη προβλεπόµενα). Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο από 200€ έως 500€.
13. Υλικά συσκευασίας εµπορευµάτων ή ανακυκλώσιµα υλικά, µε οποιαδήποτε συσκευασία, τα οποία έχουν µεγάλο όγκο απαγορεύεται να τοποθετούνται µέσα στους µπλε κάδους µηχανικής αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς αυτά λόγω του µεγάλου όγκου τους περιορίζουν τη χωρητικότητα των κάδων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσης ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας, που τοποθετούνται προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια , ξυλοκιβώτια κ.α.) δια της συµπιέσεως ή άλλου τρόπου (περιδέσεως). Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
14. Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, τα εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα (εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασίας), µε τη συσκευασία που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, πρέπει να τοποθετούνται µόνο µέσα στον πλησιέστερο προς την ιδιοκτησία που τα παράγει κάδο, εκτός της περιπτώσεως που ο πλησιέστερος προς την ιδιοκτησία κάδος είναι γεµάτος. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 50€.
15. Στις περιπτώσεις που:
15.1 Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν, , εάν µεν έχουν µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους εντός των κάδων ή συµπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίµµατα, εάν όµως, έχουν µεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωσή τους και ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. Σε περίπτωση απορρίψεως τους επί του πεζοδροµίου, του οδοστρώµατος, αιγιαλού ή πάσης φύσεως κοινοχρήστου χώρου, χωρίς συσκευασία (χύµα) ή χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιµο από 150€ έως 500€. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.
15.2 Υπόλοιπα χώµατος, κοπροχώµατος και κοπριάς αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους, µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµιξη τους µε οικιακά απορρίµµατα. Για τα κοπροχώµατα και την κοπριά απαγορεύετε η εναπόθεση τους σε πάσης φύσεως χώρους ειδικά πλησίον κατοικηµένων περιοχών. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 150 εως 500€. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
16. Τα ειδικά απορρίµµατα, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 6 συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού και τη σχετική νοµοθεσία. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άµεση αποµάκρυνση των απορριµµάτων αυτών µε δικά τους µέσα και µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής οφείλουν να κρατούν τα απορρίµµατα συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα αφήνουν εκτεθειµένα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους. Η µη συµµόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις) επισύρει κάθε φορά χρηµατικό πρόστιµο από 500€ έως 3.000€, ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων. Εάν οι παραβάτες δεν φροντίσουν να αποµακρύνουν αµέσως τα απορρίµµατα από τους κοινόχρηστους χώρους, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιµο, για κατάληψη άνευ αδείας κοινόχρηστου χώρου, ίσο µε το 3/πλάσιο του µεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, που κάθε φορά ισχύει.
17. Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η ανάµειξη επικίνδυνων – τοξικών ή µολυσµατικών απορριµµάτων ή αποβλήτων µε οικιακά απορρίµµατα (από Νοσοκοµεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες,) επισύρει χρηµατικό πρόστιµο σε βάρος του παραβάτη από 500€ έως και 3.000€ και ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της παράβασης , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
18. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων.

Β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΓΚΩ∆Η ∆ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
19. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη – εναπόθεση ογκωδών αντικειµένων (έπιπλα, στρώµατα, οικιακές συσκευές, κλπ) σε πεζοδρόµια, δρόµους, πλατείες και κάθε είδους ιδιωτικού ή κοινόχρηστου χώρου. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 150 έως 500€, ανάλογα µε τον όγκο τους, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Για τα παραπάνω ογκώδη απορρίµµατα ακολουθείται η διαδικασία αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων.
20. ∆εν επιτρέπεται η απόρριψη ογκωδών αστικών απορριµµάτων (ξύλα , τζάµια , πλεξιγκλας κ.τ.λ.) µέσα στους κάδους αποκοµιδής απορριµµάτων. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 50 έως 500€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

Γ) ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
21. Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει οργανωµένο αποχετευτικό δίκτυο αστικών λυµάτων (ακάθαρτων), υπεύθυνοι για τη συλλογή και µεταφορά αυτών, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού.
Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος απαγορεύεται:
1. Η απουσία κατάλληλου χώρου συλλογής ακαθάρτων (βόθρου)
2. Η τοποθέτηση-κατασκευή αυτού(βόθρου) σε µη προβλεπόµενο σηµείο και η µη τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στις υγειονοµικές διατάξεις ΕΙβ/221/65 ΦΕΚ 138/β/65 , ΦΕΚ 801/β/74 και του ΓΟΚ.
3. Η υπερχείλιση των χώρων συλλογής ακαθάρτων (βόθρων) και οδήγηση υπερχειλιζόµενων σε πάσης φύσεως ιδιωτικό και κοινόχρηστο χώρο, αιγιαλό, κ.τ.λ.(επεξεργασµένα ή µη.)
4. Απόρριψη βοθρολυµάτων από Φ.Ι.Χ. ή ∆.Χ. και επιβατικά αυτοκίνητα σε πάσης φύσεως ιδιωτικό ή κοινόχρηστο χώρο, αιγιαλό, κ.τ.λ. , καθώς και σε υπονόµους αποχετευτικού δικτύου άλλης περιοχής από τον τόπο περισυλλογής τους.
22. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές η άλλες διατάξεις, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 500€ έως 3.000€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

∆) ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
23.Σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση αυτών είναι οι οριζόµενοι από το άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος απαγορεύεται η απόρριψη (σε πάσης φύσεως ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, αιγιαλό κ.τ.λ. ), υγρών αστικών λυµάτων προερχόµενων από επαγγελµατικές µονάδες παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα και πάσης φύσεως επαγγελµατικής δραστηριότητας (π.χ. εργοστάσια, εργαστήρια, συνεργεία και πλυντήρια οχηµάτων, χαλιών, βυρσοδεψείων, ελαιοτριβείων, επιχειρήσεων τροφίµων και εστίασης.). Για τους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές η άλλες διατάξεις, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από 500€ έως 3.000€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.