Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων – οικοπέδων

Ιδιωτικοί χώροι

1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικηµένες ή µη, πρέπει να διατηρούνται καθαρές, µε ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού.

2. Η πληµµελής φροντίδα καθαριότητας, σε ορισµένους ιδιωτικούς χώρους, ενδέχεται να τους µετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσµίας και µόλυνσης της γύρω περιοχής, µε αυτονόητους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος ειδοποιεί µε θυροκόλλησητους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών στον καθαρισµό της ιδιοκτησίας τους, µε δικά τους έξοδα και µέσα.

3. Εάν µετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συµµορφωθούν, ο ∆ήµος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση µε επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσµίας, ο ∆ήµος, αφού προηγουµένως έχει µεριµνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία και την παροχή σχετικής άδειας του αρµόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισµό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού καθώς και χρηµατικό πρόστιµο από 100€ έως 1500€ ανάλογα µε το µέγεθος του χώρου και του κινδύνου για τη δηµόσια υγεία.

4. Οι στεγασµένοι ή µη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί, µε τη φροντίδα των υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Ο ∆ήµος, κατά τη διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου, µπορεί να προβαίνει στον καθαρισµό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισµού, απολύµανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. καθώς και του προστίµου σε βάρος των υπευθύνων.

5. Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δηµόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας, σε κάποιον ιδιωτικό χώρο, είναι άµεσος, ο ∆ήµος, µε µόνη την αυτοψία της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα, µπορεί να προχωρήσει στον καθαρισµό του συγκεκριµένου χώρου, ύστερα από µια (1) και µόνη ειδοποίηση των υπευθύνων µε θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσµίας συµµόρφωσης.

Οικόπεδα

1. Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νοµείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόµη και όταν τρίτοι παρανόµως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίµµατα.

2. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.∆. της 12/4/1929 «∆ιατάξεις περιφράξεως οικοπέδων».

3. Ο ∆ήµος εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης , εφαρµόζει αναλογικά τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 , παρ.2, 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισµού και αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισµού , απολύµανσης ,περίφραξης και ασφάλισης του χώρου σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 ,καθώς και την επιβολή του προστίµου του άρθρου 16.3 .