Κυριακή 21-07-24

Οι κλήσεις που αφορούν σε παραβάσεις του ΚΟΚ βεβαιώνονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή και καταβάλλονται από τους υπόχρεους στα ΕΛΤΑ ή στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Στην περίπτωση που οι οφειλέτες επιλέξουν το Δήμο για την πληρωμή του προστίμου παράβασης του ΚΟΚ, θα πρέπει να προσέλθουν είτε οι ίδιοι είτε κάποιος εκπρόσωπος τους που γνωρίζει τα στοιχεία του οφειλέτη και του οχήματος για το οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση.

Ι. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης παραβάσεων

Αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 35 του Ν.4830/21 είναι οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του ν. 4712/2020 (Α’ 146), της Δασικής Υπηρεσίας, των τελωνειακών αρχών, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των αρμοδίων υπηρεσιών των δήμων, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών οργανώσεων. Για τις παραβάσεις της περ. γ’ της παρ. 10 και της παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν.4830/21, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν.4830/21, αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης στα σημεία εισόδου της χώρας από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (παρ. 6 άρθρο 3 Ν.4830/21)

 

II. Έκθεση βεβαίωσης παράβασης

Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: (α) η αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, σύμφωνα με την παρ. 5, (β) η παράβαση και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή και (γ) το ύψος του προστίμου.

Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης κοινοποιείται στον παραβάτη και αντίγραφό της αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν.4830/2021, αρχή. (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4830/2021)

Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 34 Ν.4830/2021, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης που συντάσσεται από αρμόδια αρχή διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ημερών στον αρμόδιο Δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. (παρ. 6 άρθρο 34 Ν.4830/2021)

III. Υποβολή αντιρρήσεων

Αντιρρήσεις κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης υποβάλλονται ενώπιον του προϊσταμένου της αρχής το όργανο της οποίας τη βεβαίωσε, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή της παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν.4830/2021 . (παρ. 5 άρθρο 35 Ν.4830/2021)

 

IV. Απόφαση επιβολής προστίμου

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το πρόστιμο αμελλητί, με απόφαση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο σύνολό του από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).(παρ. 5 άρθρο 35 Ν.4830/2021)

Οι πολεοδομικές παραβάσεις βεβαιώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης). Βεβαιώνονται σε χρηματικούς καταλόγους και αποστέλλονται προς εκτέλεση στο Δήμο Θερμαϊκού.

Οι οφειλέτες ενημερώνονται εγγράφως με την επίδοση αποσπασμάτων χρηματικών καταλόγων από το Δήμο Θερμαϊκού.