Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23923 30016 & 23923 30038

Οι κλήσεις που αφορούν σε παραβάσεις του ΚΟΚ βεβαιώνονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή και καταβάλλονται από τους υπόχρεους στα ΕΛΤΑ ή στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Στην περίπτωση που οι οφειλέτες επιλέξουν το Δήμο για την πληρωμή του προστίμου παράβασης του ΚΟΚ, θα πρέπει να προσέλθουν είτε οι ίδιοι είτε κάποιος εκπρόσωπος τους που γνωρίζει τα στοιχεία του οφειλέτη και του οχήματος για το οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση.

Τα πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα πρόστιμα καταβάλλονται: α) κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη, β) αν παρέλθει άπρακτο το δεκαήμερο βεβαιώνονται στο σύνολο τους από το Δήμο Θερμαϊκού.

Οι πολεοδομικές παραβάσεις βεβαιώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης). Βεβαιώνονται σε χρηματικούς καταλόγους και αποστέλλονται προς εκτέλεση στο Δήμο Θερμαϊκού.

Οι οφειλέτες ενημερώνονται εγγράφως με την επίδοση αποσπασμάτων χρηματικών καταλόγων από το Δήμο Θερμαϊκού.