Υπηρεσίες

1. Γενικός Γραμματέας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Ανάπτυξης
4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
5. Αυτοτελές λιμενικό γραφείο
6. Νομική Υπηρεσία
7. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
8. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
α. Γραφείο Δημοτολογίου
β. Γραφείο Ληξιαρχείου
γ. Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
α. Γραφείο Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
β. Γραφείο Προσωπικού
γ. Γραφείο Πρωτοκόλλου – Αρχείου
δ. Γραφείο Υποστήριξης των Αιρετών Οργάνων του Δήμου
ε. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων
3. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
α. Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας των φύλων και Απασχόλησης
β. Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης
γ. Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού
4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Πιστοποίησης Διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου
α. Γραφείο Προϋπολογισμού
β. Γραφείο Λογιστηρίου
γ. Γραφείο Προμηθειών και Υπηρεσιών
δ. Γραφείο Μισθοδοσίας
2. Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
α. Γραφείο Εσόδων
β. Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας
3. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
α. Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας
β. Γραφείο Βεβαιωμένων Εσόδων
4. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
α. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
β. Γραφείο Αλιείας
γ. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
δ. Γραφείο Τουρισμού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Τεχνικών έργων
α. Γραφείο Μελετών Τεχνικών Έργων
β. Γραφείο Επίβλεψης Τεχνικών Έργων
γ. Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών και G.I.S. (ΤΠΕ)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
α. Γραφείο Περιβάλλοντος
β. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
γ. Γραφείο Κοιμητηρίων
δ. Γραφείο Πρασίνου
ε. Γραφείο Δημόσιας Υγείας
3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
α. Γραφείο Μελέτης και Εκτέλεσης Έργων
β. Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
γ. Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας
δ. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
4. Τμήμα Πολεοδομίας
α. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
5. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης και των Τμημάτων της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
1. Τμήμα Καθαριότητας
α. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων
β. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας
γ. Γραφείο Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων
2. Τμήμα Ανακύκλωσης
α. Γραφείο Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών
β. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Ανακύκλωσης
3. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
α. Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων
β. Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων

Επισυναπτόμενα αρχεία