Ογκώδη απορρίμματα

Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών δηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων, πραγµατοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δηµοτών της αρµόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου (τηλ. 23923- 30325-4, 23923-30333, 23923-30359, 23920-24022, 23920-45170), ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής, που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Ως προϋπόθεση της αποκοµιδής αυτής ορίζεται ότι, ο όγκος των συγκεκριµένων απορριµµάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά εβδοµάδα, να µην είναι ιδιαίτερα µεγάλος και ειδικότερα να καταλαµβάνει χώρο µέχρι το ήµισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ( 12 κυβικά µέτρα).

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά µονάδα αποκοµιδής ή ανά κυβικό µέτρο, όταν πρόκειται για αποκοµιδή πολλών ογκωδών αντικειµένων.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στου δηµότες να µεταφέρουν και να απορρίπτουν τα ογκώδη απορρίµµατα, κλαδιά και υπολείµµατα καθαρισµού κήπων κ.τ.λ. µε δικά τους µέσα, σε ειδικούς κάδους (3000 λίτρων) σε διάφορα κατάλληλα σηµεία που θα επιλέγουν σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα.