Σάββατο 20-04-24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

 

Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ

Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.

Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ

Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση:

Μικρών σκαφών (του ν.4256/2014)

Μήκος Ευρώ
0 – 7μ. 11,00 € ανά μέτρο

Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων (του ν.4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους:

Μήκος Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους 30,00 € ανά μέτρο

Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)

Μήκος Ευρώ
7,01 και άνω 73,00 € ανά μέτρο

Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)

Μήκος Ευρώ
7,01−10 μ. 150,00 € ανά μέτρο
10,01−15 μ 170,00 € ανά μέτρο
15,01 και άνω 200,00 € ανά μέτρο

Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014)

Μήκος Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους 30,00 € ανά μέτρο

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:

 • Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
 • Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.

Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

 1. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
  • 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
  • 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
  • 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος
 2. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.
 3. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης−παραβολής.

ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.

 1. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.
 2. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν:
  • Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δηλώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.
  • Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών.
 3. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
 4. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Κατά τις περιπτώσεις που η είσπραξη των λιμενικών δικαιωμάτων δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του οφειλέτη εντός της παραπάνω προθεσμίας η είσπραξη τους γίνεται κατά τα οριζόμενα με τις ισχύουσες έκαστες διατάξεις του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/76 Α’ 90).

Διαδικασία Καταγραφής

Ο απόπλους και κατάπλους των αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονται στον λιμένα Ν. Μηχανιώνας κυμαίνεται από τις απογευματινές ώρες μέχρι τις πρώτες πρωινές. Το Λιμενικό Γραφείο, ως υπηρεσία του Δήμου, λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου από τις 07:00 έως τις 15:00 και δεν διαθέτει υπαλλήλους που να διενεργούν βάρδιες επί 24ώρου βάσεως. Όσες φορές, κατά τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου, διενεργείτε ο επιτόπιος έλεγχος στους λιμένες για να γίνει καταγραφή.

Τρόπος Πληρωμής

Τα επαγγελματικά Αλιευτικά, τουριστικά καθώς και τα Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, προσκομίζουν στο Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Θερμαϊκού (ΑΛΓΔΘ) το ημερολόγιο πλοίου και την άδεια του σκάφους και κατόπιν υπολογίζονται οι μέρες που ελλιμενιστήκαν στον αντίστοιχα Λιμένα συμπληρώνοντας την ακόλουθη αίτηση.

Τα ερασιτεχνικά μικρά σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής καθώς και των παραδοσιακά πλοία, προσκομίζουν στο ΑΛΓΔΘ την άδεια του σκάφους και κατόπιν υπολογίζονται οι μέρες που ελλιμενιστήκαν στον αντίστοιχα Λιμένα συμπληρώνοντας την παραπάνω αίτηση.

Εφόσον υπολογιστούν οι μέρες ελλιμενισμού, τα έγγραφα με τον υπολογισμό των τελών ελλιμενισμού, στέλνονται στο λιμεναρχείο προκειμένου να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες να πάνε να πληρώσουν σε συνεργασία με το τμήμα εσόδων του Δ.Θ..

Βάσει της συγκεκριμένης Υπ’ αριθμό 8122.1/03/04/03,02,2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύ, τα Λιμενικά τέλη (δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνοδέτησης καθώς και τα δικαιώματα ελλιμενισμού) καταβάλλονται για κάθε μήνα μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μηνός.

Απαγόρευση Απόπλου

Προς διασφάλιση των συμφερόντων των φορέων διοίκησης των λιμένων, το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου προβλέπεται να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση οφειλής λιμενικών τελών και δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 10 του ν. 3622/2007.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε όποιο εκ των παρακάτω εντύπων και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση limenikogarfeio@gmail.com


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ