Σάββατο 18-05-24
Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Απασχόληση

Απασχόληση

Ο Δήμος Θερμαϊκού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27143οικ./02-08-2016 (ΦΕΚ 2904/Β/13-09-2016) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας» συμμετέχει στο πρόγραμμα παροχής κοινωφελούς εργασίας, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, καταθέτει αίτηση για παροχή κοινωφελούς εργασίας η οποία εγκρίνεται από τον Δήμαρχο και προσκομίζει το έγγραφο αποδοχής στην αρμόδια δικαστική αρχή. Έπειτα, με την κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου στον Δήμο, ο ενδιαφερόμενος συνάπτει συμφωνητικό παροχής κοινωφελούς εργασίας, η διάρκεια του οποίου καθορίζεται από τις συνολικές ώρες απασχόλησης που όρισε η δικαστική αρχή και εντός προθεσμίας που αναγράφεται σε αυτή. Οι Υπηρεσίες απασχόλησης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το ΦΕΚ, είναι οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και Καθαριότητας-Ανακύκλωσης.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
Πρότυπο αίτησης κοινωφελούς εργασίας

Ο Δήμος Θερμαϊκού συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ως επιβλέπων φορέας.

Η προκήρυξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα τυπικά προσόντα των ωφελούμενων καθώς και η επιλογή τους, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ. στην ιστοσελίδα του οποίου ανακοινώνονται κάθε φορά οι αντίστοιχες προκηρύξεις ΚΟΧ (http://www.oaed.gr/programmata-koinophelous-charaktera)

Σε κάθε ανάρτηση της καινούριας προκήρυξης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου τα αντίστοιχα προαπαιτούμενα και οι οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους.

Με την υπ’ αριθ. Φ.500/22/Ε5/118552 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2241/Β΄/10-09-2013) καθορίστηκαν οι θέσεις για πρακτική άσκηση στο Δήμο Θερμαϊκού για σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν συνολικά 20 θέσεις ανά έτος (10 ανά εξάμηνο) για σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εφόσον πληρούν τα κριτήρια και σε συνεννόηση με το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα, μπορούν να αιτηθούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο Θερμαϊκού.

Ο Δήμαρχος εγκρίνει την αίτηση των σπουδαστών, εκδίδει έγγραφο αποδοχής το οποίο προσκομίζουν στο εκπαιδευτικό τους ίδρυμα και κατόπιν υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του Τ.Ε.Ι.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
Πρότυπο αίτησης πρακτικης ασκησης