Πρόστιμα

Αρθ.9§3 Απαγορεύεται η ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων µε µηχανέλαια κάθε είδους οχηµάτων. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 200€

Αρθ.12§2 Η αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων, που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους.
∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής 100€ – 500€

Αρθ.12§4 Εάν το κατάστηµα παραµένει ανοικτό, µετά την προγραµµατισµένη ώρα αποκοµιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκοµίζουν µε δικά τους µέσα τυχόν απορρίµµατα και να τα µεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από τη Υπηρεσία Καθαριότητας ή να τα φυλάσσουν σε ψυκτικούς θαλάµους ή ειδικούς χώρους. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, εάν διαπιστωθεί για τρίτη φορά µέσα στο ίδιο έτος, ο ∆ήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων 100€ – 500€

Αρθ.14§4 Απαγορεύεται η αµµοχαλικοληψία – χωµατοληψία από πάσης φύσεως ιδιωτικό και κοινόχρηστο χώρο καθώς και από τον αιγιαλό, χωρίς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών.∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.500€ – 3.000€

Αρθ.12§5 Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων και το προσωπικό τους, απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, να τοποθετούν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε πλατεία, που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµά τους, οποιαδήποτε αντικείµενα ή υλικά ακόµη και σχετικά µε την εµπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια κτλ. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, εάν διαπιστωθεί για τρίτη φορά µέσα στο ίδιο έτος, ο ∆ήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων 100€ – 500€

Αρθ.15§4 Απαγορεύεται η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εµπορίου µε ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους απορριµµάτων. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 150 – 250€

Αρθ.12§6 Μη καθαρισµός (διασκορπισµός) κοινόχρηστων χώρων από τον κάτοχό της εκάστοτε άδειας κοινοχρήστου χώρου. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, εάν διαπιστωθεί για τρίτη φορά µέσα στο ίδιο έτος, ο ∆ήµος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων 100€ – 500€

Αρθ.15§5 Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους, πριν και µετά το πέρας του νόµιµου ωραρίου, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 200€

Αρθ.12§7 ∆ιεξαγωγή εργασιών σε πεζοδρόµια ή καταστρώµατα δρόµων κάθε είδους καταστηµάτων ή συνεργείων. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής 100€

Αρθ.15§6 Απαγορεύεται η κατάληψη κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων από τους πωλητές λαϊκών αγορών ή τους βοηθούς, εκπροσώπους καθ΄ υπέρβαση των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύµφωνα µε την άδειά τους. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής 200€

Αρθ.12§8 Εναπόθεση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής 150€

Αρθ.15§7 Μη καθαρισµού χώρου λαϊκής αγοράς και µη αποµάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής 100€ – 500€

Αρθ.12§9 Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόµους, στα δίκτυα απορροής, στον αιγιαλό, σε χώρους πρασίνου και σε κάθε είδους ιδιωτικού ή κοινόχρηστου χώρου µηχανέλαια από συνεργεία οχηµάτων, µαγειρικά έλαια από καταστήµατα εστίασης και από ιδιώτες, και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 300€ – 3000€,

Αρθ.15§8 Σε περίπτωση που σε βάρος του ίδιου πωλητή λαϊκών αγορών διαπιστωθούν τρεις (3) παραβάσεις των παραπάνω διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ο ∆ήµος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα. Εφόσον διαπιστωθεί και τέταρτη παράβαση, µέσα στο ίδιο έτος, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.

Αρθ.14§1 Το φορτίο(ξηρού ή υγρού) όλων των ΕΙΧ και ΦΙΧ πρέπει να είναι απόλυτα προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. ∆ιπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 100€ – 500€

Αρθ.16§3 Μη καθαρισµός ιδιωτικού χώρου που έχει µετατραπεί σε εστία µόλυνση της γύρω περιοχής, ο ∆ήµος προβαίνει στον καθαρισµό και καταλογίζει όλες τις δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων.

Αρθ.14§2 Ρύπανση από απορρίµµατα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων. Σε περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του ∆ήµου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι επιπροσθέτως επιβαρύνονται και µε χρηματικό πρόστιμο 100€ που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

Αρθ.16§4 Μη καθαρισµός στεγασµένων ή µη κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, εργοστασίων, επιχειρήσεων, ο ∆ήµος προβαίνει στον καθαρισµό αυτών και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισµού, απολύµανσης, περίφραξης κλπ σε βάρος των υπευθύνων.χρηµατικό πρόστιµο 100€, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

Αρθ.14§3 Φορτηγά Ι.Χ.,∆.Χ και ΕΙΧ. που αδειάζουν απορρίµµατα σε δρόµους, οικόπεδα, πλατείες 500€ – 1500€ για άχρηστα αντικείµενα 500€ – 3000€ για τα ειδικά απορρίµµατα 500€ – 6000€ για τα επικίνδυνα απορρίµµατα Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για ένα µήνα και διπλασιάζεται το προστίµο.

Αρθ.18§4 Απαγορεύεται κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών να τοποθετηθούν διαφηµιστικές πινακίδες χωρίς την ύπαρξη της σχετικής άδειας. Ο ∆ήµος εισπράττει τα νόµιµα τέλη και επιβάλλει χρηµατικό πρόστιµο από 300€ έως 3000€

Αρθ.18§8 Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδοµικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (µπάζα) πλέον του 3/ηµέρου, ο ∆ήµος τα αποµακρύνει µε δικά του µέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες και πρόστιµο από 150 εως 1500€. Οι ιδιωτικές σκάφες που τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο ή στο οδόστρωµα ύστερα από άδεια του δήµου θα πρέπει να αποκοµίζονται από τις εταιρείες που τα νοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δηµιουργήσουν πρόβληµα καθαριότητας.Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 100 εως 200 €.

Αρθ.18§9 Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα .Επιβάλλεται η
σήµανση µε σχετικές (πλαστικές) πινακίδες τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος, η σήµανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα ή φωτεινή . 150 εως 500€.

Αρθ.18§12 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισµό κοινής ωφέλειας για συντήρηση , επισκευή δικτυού ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόµους περί εκτελέσεως δηµοσιών έργων . 150 έως 1500€

Αρθ.18§13 Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για οιονδήποτε λόγο, χωρίς τη σχετική άδεια του ∆ήµου, τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο βάσει του άρθρου 3 και η παρ. 8 του Ν. 1080/80

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ανάλογο πρόστιµο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη, το περιβάλλον, τον αιγιαλό κτλ.
Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίµων λαµβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης η συχνότητα και η υποτροπή. Σε περιπτώσεις πολλαπλών παραβάσεων τα χρηµατικά πρόστιµα αθροίζονται . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποτροπή από τα αρχεία των υπηρεσιών του ∆ήµου, και δεν έχει επιβληθεί τον ανάλογο κατά τον αριθµό υποτροπών διοικητικό πρόστιµο, δύνανται οι Υπηρεσίες του
∆ήµου, να συντάσσουν ορθή επανάληψη της βεβαίωσης της εκάστοτε παράβασης, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό υποτροπών του εκάστοτε παραβάτη. Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισµού, επιτρέπεται η προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µέσα σε 60 ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε.

Το θεσµικό πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.
1. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους)
2. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδροµίων)
4. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών)
5. Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον)
6. Η Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα στερεά απόβλητα)
7. Το άρθρο 30 του Π∆ 323/89
8. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο)
9. Το άρθρο37τουΠ.∆.410/95
10.Αστυνοµική ∆ιάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας»
11.ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β’ 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων και γενικών προγραµµάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
12.ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β’ 604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»
13.Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π)».
14.Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων»
15.Π.∆. 23/2002 «Αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης , δικαιώµατα και υποχρεώσεις του προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»
16.α) Π.∆. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια»
β) Π.∆. 109/2004 «Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων»
γ) Π.∆.115/2004 «Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές» δ) Π.∆. 116/2004 «Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής»
ε) Π .∆. 117/2004 « Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» 17.Ν 3463/2006
18.Ν2307/1995
19.Ν1650/86
20.Ν1219/38
21.Ν1828/89
22.ΚΥΑ 69728/824
23.ΚΥΑ 42279/38
24.ΦΕΚ 138/Β/65
25ΦΕΚ 801/Β/74
26 Α.Ν 2520/40
27.∆Υ/Α1/24 ΟΙΚ.3579